Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas Valsts fondēto pensiju plānu darbības efektivitātes novērtēšana"
Nosaukums angļu valodā "Performance Efficiency Assessment of State Funded Pension Plans "
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Eriņa Jana
Recenzents Kudinska Marina, asoc.prof., Dr.oec., LU Biznesa vadības un ekonomikas fak.
Anotācija Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 11 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir Latvijas Valsts fondēto pensiju plānu efektivitātes novērtēšana un atbilstošas klasifikācijas izveide. Analītiskajā daļā izpētīta Latvijas pensiju sistēmas vēsturiskā attīstība un pastāvošā pensiju sistēma, aprakstīti galvenie darbības principi un rādītāji, pievēršot uzmanību pensiju shēmas 2. līmeņa pensiju plāniem. Teorētiskajā daļā izpētīta datu aplenkuma analīzes metode un tās modeļi DEA CCR un DEA BCC relatīvās efektivitātes novērtēšanā. Raksturota analītiskās hierarhijas procesa (AHP) būtība un tā nozīme lēmumu pieņemšanā. Aprakstīti un pamatoti modelim un lēmumu pieņemšanas procesam izvēlētie kritēriji, pētījuma periods un ierobežojumi. Rezultātu aprobācijas daļā veikta autores izstrādātā pensiju plānu darbības efektivitātes modeļa pārbaude 10 gadu periodam 20 otrā pensiju līmeņa plāniem, ar DEA CCR un BCC modeļiem novērtējot pensiju plānu efektivitāti. Aprakstīti iegūtie rezultāti un veikta pensiju plānu klasifikācija atbilstoši uzrādītajiem efektivitātes rādītājiem un ienesīgumam par pētāmo periodu. Otrajā posmā modelēts lēmumu pieņemšanas process pensiju shēmas dalībniekam atbilstošākā pensiju plāna izvēlē. Darba autores izvirzītās hipotēzes ir apstiprinātas, un izstrādātā klasifikācija, kā arī lēmuma pieņemšanas algoritms ir rekomendējamas pensiju shēmas dalībniekiem, kā papildus rīks sava individuālā investīciju lēmuma pieņemšanā.
Atslēgas vārdi Valsts fondēto pensiju shēma, uzkrājumi, pensiju plāni, DEA CCR, DEA BCC, AHP
Atslēgas vārdi angļu valodā State Funded Pension Scheme, Savings, Pension Plan, DEA CCR, DEA BCC, AHP
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 18:52:01