Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Latvijas Valsts fondēto pensiju plānu darbības efektivitātes novērtēšana"
Title in English "Performance Efficiency Assessment of State Funded Pension Plans "
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Eriņa Jana
Reviewer Kudinska Marina, asoc.prof., Dr.oec., LU Biznesa vadības un ekonomikas fak.
Abstract Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 82 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 11 tabulas, 15 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 13 avoti latviešu un 13 angļu valodā. Darbam pievienoti 6 pielikumi. Darba mērķis ir Latvijas Valsts fondēto pensiju plānu efektivitātes novērtēšana un atbilstošas klasifikācijas izveide. Analītiskajā daļā izpētīta Latvijas pensiju sistēmas vēsturiskā attīstība un pastāvošā pensiju sistēma, aprakstīti galvenie darbības principi un rādītāji, pievēršot uzmanību pensiju shēmas 2. līmeņa pensiju plāniem. Teorētiskajā daļā izpētīta datu aplenkuma analīzes metode un tās modeļi DEA CCR un DEA BCC relatīvās efektivitātes novērtēšanā. Raksturota analītiskās hierarhijas procesa (AHP) būtība un tā nozīme lēmumu pieņemšanā. Aprakstīti un pamatoti modelim un lēmumu pieņemšanas procesam izvēlētie kritēriji, pētījuma periods un ierobežojumi. Rezultātu aprobācijas daļā veikta autores izstrādātā pensiju plānu darbības efektivitātes modeļa pārbaude 10 gadu periodam 20 otrā pensiju līmeņa plāniem, ar DEA CCR un BCC modeļiem novērtējot pensiju plānu efektivitāti. Aprakstīti iegūtie rezultāti un veikta pensiju plānu klasifikācija atbilstoši uzrādītajiem efektivitātes rādītājiem un ienesīgumam par pētāmo periodu. Otrajā posmā modelēts lēmumu pieņemšanas process pensiju shēmas dalībniekam atbilstošākā pensiju plāna izvēlē. Darba autores izvirzītās hipotēzes ir apstiprinātas, un izstrādātā klasifikācija, kā arī lēmuma pieņemšanas algoritms ir rekomendējamas pensiju shēmas dalībniekiem, kā papildus rīks sava individuālā investīciju lēmuma pieņemšanā.
Keywords Valsts fondēto pensiju shēma, uzkrājumi, pensiju plāni, DEA CCR, DEA BCC, AHP
Keywords in English State Funded Pension Scheme, Savings, Pension Plan, DEA CCR, DEA BCC, AHP
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 18:52:01