Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Digitālā mārketinga pakalpojumu pilnveidošana uzņēmumā
Nosaukums angļu valodā Digital Marketing Service Improvement at an Enterprise
Autors Vineta Pilāte
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Dr.oec. Rita Greitāne
Recenzents Starptautisko programmu nodaļas vadītājs, MBA Modris Ozoliņš
Anotācija Pilāte V. Digitālā mārketinga pakalpojumu pilnveidošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/ V. Pilāte, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 7 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu SIA “Latvijas Tālrunis” un tā darbību, lielāko uzmanību pievēršot sniegtajiem digitālā mārketinga pakalpojumiem, un izvirzīt priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai. Analītiskajā daļā izpētīta uzņēmuma darbība kopumā, apskatīta tā strukturālā un finansiālā situācija, kā arī analizētas darbības nozares un nozaru lielākie konkurenti, lai izvirzītu galvenās problēmas uzņēmuma attīstībai digitālā mārketinga virzienā. Pētījumu daļā veikts pētījums uzņēmuma iekšienē, lai definētu problēmas digitālā mārketinga produktu ražošanas nodaļā. Pētījuma ietvaros savākta informācija no dažādiem avotiem, kā arī analizētas uzņēmuma veiktās izmaiņas, izdarot secinājumus par šī brīža situāciju uzņēmuma digitālā mārketinga nodaļā un izvirzot priekšlikumus pakalpojumu pilnveidošanai. Aprēķinu daļā izskatīta izvirzīto priekšlikumu ieviešanas kārtība uzņēmumā, ar ieviešanu saistītās izmaksas, kā arī kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: uzņēmums SIA “Latvijas Tālrunis” ir finansiāli stabils uzņēmums, kas ir spējīgs ieguldīt un attīstīties digitālā mārketinga nozarē:; pieņemot darbā kvalitātes vadītāju un sakārtojot kvalitātes vadības sistēmu, uzņēmums iegūtu vienmērīgāku sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas uzlabotu uzņēmuma konkurētspēju kopumā, kā arī izmantojot klientu anketēšanu var iegūt kvalitatīvu informāciju par uzņēmuma sniegto pakalpojumu vājajām pusēm un to izmantot uzlabojumu veikšanai.
Atslēgas vārdi digitālā mārketinga pakalpojumi, kvalitāte, kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā digital marketing services, quality, quality management
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2017 09:58:48