Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Digitālā mārketinga pakalpojumu pilnveidošana uzņēmumā
Title in English Digital Marketing Service Improvement at an Enterprise
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Dr.oec. Rita Greitāne
Reviewer Starptautisko programmu nodaļas vadītājs, MBA Modris Ozoliņš
Abstract Pilāte V. Digitālā mārketinga pakalpojumu pilnveidošana uzņēmumā: Bakalaura darbs/ V. Pilāte, R. Greitāne.- Rīga: RTU, IUV katedra, bakalaura profesionālā studiju programma “Uzņēmējdarbība un vadīšana”, 2017. – 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, 3 daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 9 tabulas, 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu, 7 angļu, un 1 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt uzņēmumu SIA “Latvijas Tālrunis” un tā darbību, lielāko uzmanību pievēršot sniegtajiem digitālā mārketinga pakalpojumiem, un izvirzīt priekšlikumus konstatēto problēmu risināšanai. Analītiskajā daļā izpētīta uzņēmuma darbība kopumā, apskatīta tā strukturālā un finansiālā situācija, kā arī analizētas darbības nozares un nozaru lielākie konkurenti, lai izvirzītu galvenās problēmas uzņēmuma attīstībai digitālā mārketinga virzienā. Pētījumu daļā veikts pētījums uzņēmuma iekšienē, lai definētu problēmas digitālā mārketinga produktu ražošanas nodaļā. Pētījuma ietvaros savākta informācija no dažādiem avotiem, kā arī analizētas uzņēmuma veiktās izmaiņas, izdarot secinājumus par šī brīža situāciju uzņēmuma digitālā mārketinga nodaļā un izvirzot priekšlikumus pakalpojumu pilnveidošanai. Aprēķinu daļā izskatīta izvirzīto priekšlikumu ieviešanas kārtība uzņēmumā, ar ieviešanu saistītās izmaksas, kā arī kvalitatīvie un kvantitatīvie ieguvumi. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir: uzņēmums SIA “Latvijas Tālrunis” ir finansiāli stabils uzņēmums, kas ir spējīgs ieguldīt un attīstīties digitālā mārketinga nozarē:; pieņemot darbā kvalitātes vadītāju un sakārtojot kvalitātes vadības sistēmu, uzņēmums iegūtu vienmērīgāku sniegto pakalpojumu kvalitāti, kas uzlabotu uzņēmuma konkurētspēju kopumā, kā arī izmantojot klientu anketēšanu var iegūt kvalitatīvu informāciju par uzņēmuma sniegto pakalpojumu vājajām pusēm un to izmantot uzlabojumu veikšanai.
Keywords digitālā mārketinga pakalpojumi, kvalitāte, kvalitātes vadība
Keywords in English digital marketing services, quality, quality management
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 23.05.2017 09:58:48