Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Management of Accounts Receivable at a Service Company"
Autors Nadežda Bizņa
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Semjonova Nadežda
Recenzents Gorbunova Kristīne, docente (prakt.), Mg.oec., RTU TAPPE katedra
Anotācija Bakalaura darba autore ir Nadežda Bizņa. Bakalaura darba zinātniskā darba vadītāja ir Dr. oec., doc. Nadežda Semjonova. Bakalaura darba temats ir „Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā”. Darba apjoms ir 71 lpp. Darbs sastāv no 3 nodaļām, iekļautas 13 tabulas, 21 attēli, 8 formulas un pievienoti 4 pielikumi. Darba izstrādē izmantoti 2 veidu informācijas avoti – grāmatas un tiešsaistes avoti. Kopā izmantoti 22 literatūras un informācijas avoti, no kuriem 10 ir grāmatas, zinātniskie raksti, laikraksti un 12 tiešsaistes informācijas avoti, no tiem 20 ir latviešu valodā un 2 ir svešvalodā. Darba pirmajā nodaļā tiek aprakstīts uzņēmums, tā darbība, apkopota tiesiskā bāze, kura regulē uzņēmuma darbību, veikta uzņēmuma finansiālo rādītāju analīze, kā arī aprakstīta uzņēmuma esoša debitoru parādu pārvaldība un kontrole. Otrajā nodaļā tiek formulēti vairāki jēdzieni un definīcijas, apskatītas teorētiskās nostādnes un tiek salīdzinātas ar uzņēmuma esošiem procesiem, kā arī apkopoti pētījuma rezultāti uzņēmuma debitoru parādu pārvaldībā. Trešajā nodaļā darba autore izstrādāja priekšlikumus debitoru parādu pārvaldības pilnveidošanai, kas skar jaunās datorprogrammas ieviešanu un iekšējā darba ar debitoriem atvieglošanu. Bakalaura darba bibliogrāfiskais apraksts: Bizņa N. Debitoru parādu pārvaldība pakalpojumu uzņēmumā: Bakalaura darbs/Zinātn. vadītāja Semjonova N. - Datorsalikums. - Rīga: RTU, 2017. - 71 lpp.
Atslēgas vārdi Debitoru parādi; pārvaldība; kontrole
Atslēgas vārdi angļu valodā receivables; management; control
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2017 15:26:59