Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu pilnveide AS "Delta LV"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process in the JSC "Delta LV"
Autors Krista Freiberga
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Tatjana Ņikitina
Anotācija Freiberga K. Procesu pilnveide AS ”Delta LV”: Maģistra darbs / K.Freiberga, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2017. – 134 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, četras daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 134 lpp., tajā iekļauti 27 attēli, 12 tabulas, 1 formula. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 26 avoti latviešu un 63 angļu valodā. Darbam pievienoti 9 pielikumi uz 15 lpp. Darba mērķis ir veikt loģistikas un ar to saistīto procesu izpēti un balstoties uz izdarītajiem secinājumiem, izstrādāt priekšlikumus AS “Delta LV” procesu pilnveidei, lai paaugstinātu uzņēmuma darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas. Pirmajā darba daļā apskatīts procesa jēdziens un tā raksturojošie elementi, procesu tipi un klasifikācija, kā arī procesu pieeja, vadība un pilnveide. Apzināta dažādos informācijas avotos pieejamā informācija par loģistiku, tās komponentēm, procesiem un metodēm, kas pielietojamas procesu novērtēšanai un analīzei. Otrajā darba daļā sniegts AS “Delta LV” iekšējās un ārējās vides un ekonomiskās darbības rādītāju raksturojums, veikts uzņēmuma pamatprocesa novērtējums, noteikti galvenie riski un veikta uzņēmumā īstenoto procesu analīze pamatojoties uz saistošajām (normatīvajos aktos un līgumā noteiktajām) prasībām. Pamatojoties uz iegūtajiem datiem, tika identificētas vairākas problēmas. Trešajā darba daļā sniegti pilnveides risinājumi identificētajām problēmām un aprakstītas to ieviešanas un uzturēšanas izmaksas, kā arī sagaidāmie finanšu un citi ieguvumi. Aprakstīta vairāku procesu pilnveide, kontroles sistēmas ieviešana, informācijas aprites uzlabošanas iespējas. Ceturtajā darba daļā veikta tehniskās apkopes un servisa procesu izpēte, nosakot kādi ir cēloņi augstām rezerves daļu un riepu iegādes izmaksām un sniegts izmaksu sadalījuma raksturojums. Izstrādāti priekšlikumi izmaksu samazināšanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi: galvenās konstatētās problēmas saistītas ar neefektīvu resursu izlietošanu, nepieciešamo reģistru, procedūru un kontroles mehānismu trūkumu, informācijas apmaiņas nepilnībām starp uzņēmuma darbiniekiem. Izstrādātie procesu pilnveides priekšlikumi ļauj samazināt AS “Delta LV” izmaksas, uzlabot procesu efektivitāti un veicināt klienta apmierinātības paaugstināšanos.
Atslēgas vārdi Process, procesu pilnveide, loģistikas procesu pilnveide, riski
Atslēgas vārdi angļu valodā Process, process improvement, improvement of logistics process, risks
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2017 12:04:03