Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā"
Nosaukums angļu valodā "Project on Human Resource Management Organization at a Company"
Autors Laine Sproģe
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ozoliņa-Ozola Iveta
Recenzents Savicka Baiba, Komunikāciju darbnīca, projektu vadītāja
Anotācija Diplomprojekta autore: Laine Sproģe Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Bc.psych. Iveta Ozoliņa– Ozola Diplomprojekta temats: Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 82 lapas; darbā iekļautas 15 tabulas, 4 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 51 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā tika raksturota SIA “Agronoms” darbība, organizatoriskā struktūra, personāla skaits un sastāvs. Analizēti personāla vadīšanas procesi, galvenās darbības un funkcijas. Noteiktas galvenās ar personāla vadīšanas procesu saistītās problēmas. Projekta Teorētiskajā daļā tika pētīti cilvēkresursu vadīšanas funkciju, organizēšanas, ietekmējošo faktoru un darba analīzes teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti problēmu risināšanai: personāla vadītāja amata izveides projekts; dokumentu pārvaldības optimizēšanas projekts un darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sproģe, L. Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā. Diplomprojekts/ Zin. vadītāja Ozoliņa–Ozola I.- Datorsalikums.- Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2017.- 82 lpp.
Atslēgas vārdi Cilvēkresursu vadīšana, personāla vadītājs, darba analīze, amata apraksts, darba izpildījuma vērtēšana
Atslēgas vārdi angļu valodā Human resource management, personnel manager, job analyses, job description, performance evaluation
Valoda lv
Gads 2017
Darba augšupielādes datums un laiks 03.01.2017 09:50:12