Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Human Resource Management
Title in original language "Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā"
Title in English "Project on Human Resource Management Organization at a Company"
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Ozoliņa-Ozola Iveta
Reviewer Savicka Baiba, Komunikāciju darbnīca, projektu vadītāja
Abstract Diplomprojekta autore: Laine Sproģe Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg.oec., Bc.psych. Iveta Ozoliņa– Ozola Diplomprojekta temats: Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā Diplomprojekta apjoms: 82 lapas; darbā iekļautas 15 tabulas, 4 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas gaitā izmantoti 51 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, interneta resursi, profesionālā literatūra personāla vadīšanā, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: Darba Analītiskajā daļā tika raksturota SIA “Agronoms” darbība, organizatoriskā struktūra, personāla skaits un sastāvs. Analizēti personāla vadīšanas procesi, galvenās darbības un funkcijas. Noteiktas galvenās ar personāla vadīšanas procesu saistītās problēmas. Projekta Teorētiskajā daļā tika pētīti cilvēkresursu vadīšanas funkciju, organizēšanas, ietekmējošo faktoru un darba analīzes teorētiskie aspekti. Projekta aprēķinu daļā tika izstrādāti trīs projekti problēmu risināšanai: personāla vadītāja amata izveides projekts; dokumentu pārvaldības optimizēšanas projekts un darba izpildījuma novērtēšanas sistēmas izstrādāšanas projekts. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Sproģe, L. Cilvēkresursu vadīšanas organizēšanas projekts uzņēmumā. Diplomprojekts/ Zin. vadītāja Ozoliņa–Ozola I.- Datorsalikums.- Rīga: Rīgas Tehniskā Universitāte, 2017.- 82 lpp.
Keywords Cilvēkresursu vadīšana, personāla vadītājs, darba analīze, amata apraksts, darba izpildījuma vērtēšana
Keywords in English Human resource management, personnel manager, job analyses, job description, performance evaluation
Language lv
Year 2017
Date and time of uploading 03.01.2017 09:50:12