Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Maza IT uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšana"
Nosaukums angļu valodā "Increasing Employee Motivation at Small IT Company"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Vladimirs Šatrevičs
Recenzents Māra Pētersone, zin.asist., Dr.oec.
Anotācija Diplomprojekta tēma ir “Maza IT uzņēmuma darbinieku motivācijas paaugstināšana”. Pētījuma objekts ir SIA “X”. Darba mērķis ir, pamatojoties uz reālo situāciju, izvirzīt darbinieku motivācijas paaugstināšanas piedāvājumu un sastādīt darbinieku motivācijas pasākumu shēmu. Darbā ir izmantoti pētāmā uzņēmuma sniegtie Gada pārskati par 2012., 2013. un 2014. gadiem, autores novērojumi, pārrunu un anketēšanas rezultātā iegūtie dati, kā arī statistiskās atskaites. Aprēķini un analīze veikta saskaņā ar finanšu grāmatvedības principiem, hierarhiskās klasterizācijas metodi, grafisko un statistisko metodi. Secinājumi veikti saskaņā ar dedukcijas metodes principiem. Vispārējo datu un jēdzienu apraksts pamatojas uz zinātniskās literatūras materiāliem, publiskajā telpā pieejamiem materiāliem un citu autoru darbiem (grāmatām). Diplomprojekts sastāv no 3 daļām. Ievadā ir izteikti galvenie diplomprojekta uzdevumi un mērķis. Diplomprojekta analītiskajā daļā sniegts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) nozares apraksts Eiropas kontekstā un tās raksturojumu Latvijā, lai gūtu priekštatu par nozares tendencēm un dinamiku kopumā. Izklāstīts pētāmā uzņēmuma raksturojums. Aprēķinu daļā veikta pētāmā uzņēmuma finanšu rādītāju analīze, lai gūtu priekštatu par tā finansiālo stāvokli un stabilitātes rādītājiem. Izvērtēta darbinieku esošās apmierinātības un ieinteresētības pakāpe izmantojot anketēšanu un veikta iegūto datu analīze. Pamatojoties uz iegūto informāciju izstrādāts darbinieku motivācijas paaugstināšanas plāns. Tehnoloģiskajā daļā veikta anketēšanas rezultātu klasterizācija (grupēšana) attiecībā pret respondentiem un izvirzītiem anketas jautājumiem. Noslēgumā ir apkopoti secinājumi un izteikti priekšlikumi. Diplomprojekts sastāv no 74 lapām. Ir iekļauti 27 attēli, 33 tabulas un 12 formulas, neskaitot pielikuma informāciju.
Atslēgas vārdi darbinieku motivācijas paaugstināšana, darbinieku motivācijas pasākumu shēma, darbinieku esošās apmierinātības un ieinteresētības pakāpe, anketēšanas rezultātu klasterizācija
Atslēgas vārdi angļu valodā the promotion of the staff's motivstation, staff's activity motivation scheme, satisfaction of company' s staff, questionnaire result clusterization
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2016 10:11:42