Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Nekustamā īpašuma pārvaldība
Nosaukums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski - ekonomiskais pamatojums
Nosaukums angļu valodā Economical and technical background of residential building management model
Autors Jānis Antonovs
Struktūrvienība 22501 IEVF Būvuzņēmējdarbības un nekustamā īpašuma ekonomikas un vadīšanas katedra
Darba vadītājs Armands Auziņš
Recenzents Aivars Jurjāns, Dr.sc.ing., LR VARAM, Projektu ieviešanas departamenta direktors
Anotācija Diplomprojekta „Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski – ekonomiskais pamatojums” mērķis ir noteikt dzīvojamās mājas pārvaldīšanas formas izvēles noteicošos faktorus. Diplomprojekta mērķa sasniegšanai izvirzīti tādi nozīmīgākie uzdevumi, ka veikt Latvijas un Rīgas pilsētas dzīvojamā fonda apjomu un stāvokļa un dzīvojamo māju pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesisko aspektu analīzi, analizēt iespējamas īpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas formas, noteikt dzīvojamo māju uzturēšanas izmaksu veidus, noteikt plānoto un faktisko pārvaldīšanas izdevumu atšķirības atkarībā no pārvaldīšanas formas, noteikt pārvaldīšanas izdevumu samazināšanas iespējas un izstrādāt rīcības modeli atbilstoši kuram ir jārīkojas dzīvokļu īpašniekiem, izvēloties pārvaldīšanas veidu. Diplomprojekts sastāv no projekta daļas un grafiskās daļas. Projekta daļa sastāv no četrām daļām: Analītiskā daļa, Aprēķinu daļa, Tehnoloģiskā daļa un Darba un dabas aizsardzības daļa. Analītiskajā daļā ir veikta dzīvojamo māju fonda apjoma un tā pašreizējā tehniskā stāvokļa analīze, kā arī veikta pārvaldīšanas nozari ietekmējoša normatīvo aktu analīze. Projekta aprēķinu daļā tiek noteikts, kāds ir pārvaldīšanas izmaksu sadalījums un salīdzināta izdevumu plānošana gadījumā ja māju pārvalda dzīvokļu īpašnieku biedrība un gadījumā ja šis funkcijas sniedz pārvaldīšanas uzņēmums. Tiek noteikts, kādā veidā notiek izdevumu plānošana un kurā situācijā šī izdevumu plānošana ir visoptimālākā. Tehnoloģiskajā daļā tiek noteikts ka pareizi īstenotie inženierkomunikāciju modernizācijas pasākumi sniedz iespēju samazināt izdevumus, kas ir saistīti ar dzīvokļa lietošanu. Izveidots rīcības modelis pārvaldīšanas veida izvēlei. Darba un dabas aizsardzības daļā ir aprakstīti darba drošības pamatprincipi un informācija par vides piesārņojumu, kas rodas siltumenerģijas ražošanas procesā. Diplomprojekta grafiskajā daļā ietverta informācija, kas atspoguļo diplomprojekta izstrādāšanas gaitā iegūtos un izstrādātos rezultātus. Diplomprojekta daļas apjoms ir 70 lpp., tajās ietvertas 17 tabulas un 4 attēli. Grafiskās daļas apjoms ir 16 lpp.
Atslēgas vārdi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas modeļa izvēles tehniski - ekonomiskais pamatojums
Atslēgas vārdi angļu valodā Economical and technical background of residential building management model
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2016 12:14:52