Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģija"
Nosaukums angļu valodā "Outsourcing Company Development Strategy"
Autors Anna Ivanova
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Aleksandrs Fedotovs, viesprofesors
Anotācija Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem, izstrādāt ārpakalpojuma uzņēmumam piemērotu attīstības stratēģiju. Darba sākumā tika izvirzīta hipotēze, ka uzņēmuma ārējās vides faktori būtiski ietekmē ārpakalpojuma uzņēmuma darbību. Maģistra darba objekts ir ārpakalpojumu uzņēmums. Maģistra darba priekšmets ir ārpakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģija. Maģistra darbs sastāv no trim daļām – analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās. Analītiskajā daļā darba tiek analizēts ārpakalpojuma jēdziens, apraksts ārpakalpojuma process un sniegts ieskats par ārpakalpojuma pakalpojuma priekšrocībām. Kā arī izpētīta tirgus situācija starp uzņēmumiem grāmatvedības un juridiskajā jomā un to īpatsvaru starp visiem uzņēmumiem Latvijā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts stratēģijas jēdziens, stratēģijas veidi un izpētīta darba ietvaros izmantotā metodoloģija. Teorētiskās daļas ietvaros tiek izstrādāts ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģijas novērtējuma algoritms, kas ir balstīts uz stratēģiskās vadīšanas modeli un uzņēmuma darbības rezultāta noteikšanas modelis, kas ir balstīts uz ārējās vides faktoru ietekmi uz uzņēmumu. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma X darbība, noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, konstruēta SVID matrica uz kā pamata tika izveidotas vienpadsmit uzņēmuma X iespējamās attīstības stratēģijas. Ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību tika atlasīta viena vispiemērotākā uzņēmuma X attīstības stratēģija. Darba zinātniski praktiskajā daļā tika īstenots darba autores veidots modelis un noteikti uzņēmuma X apgrozījuma korelējošie faktori un iegūtas uzņēmuma X apgrozījuma prognozes 2016. gadam un 2017. gadam, izmantojot daudzfaktoru regresijas analīzi. Maģistra darba nobeigumā ir formulēti 8 secinājumi un izvirzīti 6 priekšlikumi. Maģistra darba rezultātā izvirzītā hipotēze tiek pierādīta, uzņēmuma ārējās vides faktori būtiski ietekmē ārpakalpojuma uzņēmuma darbību. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 21 attēli, 18 tabulas un izmantoti 52 informācijas avoti.
Atslēgas vārdi ārpakalpojuma uzņēmums, uzņēmuma stratēģija, ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģijas novērtējuma algoritms, uzņēmuma darbības rezultāta noteikšanas modelis
Atslēgas vārdi angļu valodā outsourcing company, company strategy, algorithm of the outsourcing company development strategy, determination model of company performance result
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 26.05.2016 13:09:56