Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģija"
Title in English "Outsourcing Company Development Strategy"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Aleksandrs Fedotovs, viesprofesors
Abstract Maģistra darba mērķis ir balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu rezultātiem, izstrādāt ārpakalpojuma uzņēmumam piemērotu attīstības stratēģiju. Darba sākumā tika izvirzīta hipotēze, ka uzņēmuma ārējās vides faktori būtiski ietekmē ārpakalpojuma uzņēmuma darbību. Maģistra darba objekts ir ārpakalpojumu uzņēmums. Maģistra darba priekšmets ir ārpakalpojumu uzņēmuma attīstības stratēģija. Maģistra darbs sastāv no trim daļām – analītiskās, teorētiskās un zinātniski praktiskās. Analītiskajā daļā darba tiek analizēts ārpakalpojuma jēdziens, apraksts ārpakalpojuma process un sniegts ieskats par ārpakalpojuma pakalpojuma priekšrocībām. Kā arī izpētīta tirgus situācija starp uzņēmumiem grāmatvedības un juridiskajā jomā un to īpatsvaru starp visiem uzņēmumiem Latvijā. Maģistra darba teorētiskajā daļā tiek apskatīts stratēģijas jēdziens, stratēģijas veidi un izpētīta darba ietvaros izmantotā metodoloģija. Teorētiskās daļas ietvaros tiek izstrādāts ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģijas novērtējuma algoritms, kas ir balstīts uz stratēģiskās vadīšanas modeli un uzņēmuma darbības rezultāta noteikšanas modelis, kas ir balstīts uz ārējās vides faktoru ietekmi uz uzņēmumu. Maģistra darba zinātniski praktiskajā daļā tiek aprakstīta uzņēmuma X darbība, noteiktas uzņēmuma stiprās un vājās puses, iespējas un draudi, konstruēta SVID matrica uz kā pamata tika izveidotas vienpadsmit uzņēmuma X iespējamās attīstības stratēģijas. Ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību tika atlasīta viena vispiemērotākā uzņēmuma X attīstības stratēģija. Darba zinātniski praktiskajā daļā tika īstenots darba autores veidots modelis un noteikti uzņēmuma X apgrozījuma korelējošie faktori un iegūtas uzņēmuma X apgrozījuma prognozes 2016. gadam un 2017. gadam, izmantojot daudzfaktoru regresijas analīzi. Maģistra darba nobeigumā ir formulēti 8 secinājumi un izvirzīti 6 priekšlikumi. Maģistra darba rezultātā izvirzītā hipotēze tiek pierādīta, uzņēmuma ārējās vides faktori būtiski ietekmē ārpakalpojuma uzņēmuma darbību. Maģistra darba apjoms ir 83 lappuses. Tajā ir iekļauti 21 attēli, 18 tabulas un izmantoti 52 informācijas avoti.
Keywords ārpakalpojuma uzņēmums, uzņēmuma stratēģija, ārpakalpojuma uzņēmuma attīstības stratēģijas novērtējuma algoritms, uzņēmuma darbības rezultāta noteikšanas modelis
Keywords in English outsourcing company, company strategy, algorithm of the outsourcing company development strategy, determination model of company performance result
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 26.05.2016 13:09:56