Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Latvijas ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana"
Nosaukums angļu valodā "Ensuring Competitiveness of Latvian Production Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Ieva Andersone
Recenzents Kristīne Fedotova, docente, Dr.oec.
Anotācija Konkurētspēja ir būtisks mūsdienu ekonomikas izdzīvošanas un attīstīšanās priekšnoteikums gan individuālā, gan uzņēmumu, gan valstiskā līmenī. Dzīvojot mūsdienu tirgus ekonomikas apstākļos aizvien vairāk uzņēmumi ir spiesti meklēt risinājumus kā nodrošināt pievilcīgākas sava produkta priekšrocības pār citiem nozares uzņēmumiem, lai spētu efektīvi konkurēt nozarē un gūtu pēc iespējas lielāku peļņu. Maģistra darba objekts - Latvijas ražošanas uzņēmumi. Pētījuma priekšmets - ražošanas uzņēmumu konkurētspējas nodrošināšana. Darbā tika izvirzīta hipotēze - zivju pārstrādes uzņēmumi ir spējīgi izstrādāt uz inovācijām balstītus, konkurētspējīgus produktus. Maģistra darba mērķis ir izstrādāt zivju pārstrādes nozares uzņēmumu konkurētspējas paāugstināšanas modeli. Mērķa sasniegšanai darbā tika izvirzīti šādi uzdevumi: 1. noskaidrot konkurētspējas nozīmi valsts tautsaimniecības attīstībā; 2. izpētīt zivju pārstrādes nozari Latvijā pēdējo gadu griezumā; 3. identificēt galvenās problēmas, kas kavē nozares attīstību; 4. veikt nozares SVID analīzi, lai izprastu nozares stiprās un vājās puses, iespējas un draudus;. 5. veikt zivju pārstrādes uzņēmumu konkurences un konkurentu analīzi; 6. apkopot un izanalizēt konkurētspējas teorētiskos aspektus; 7. noskaidrot kādi jaunievedumi ir ieviesti zivju pārstrādes nozarē; 8. izstrādāt un pamatot zivju pārstrādes nozares konkurētspējas nodrošināšanas modeli; 9. izstrādāt inovāciju ieviešanas algoritmu zivju pārstrādes uzņēmumiem; 10. izdarīt secinājumus un argumentētus priekšlikumus. Darba analītiskajā daļā tiek veikta Latvijas uzņēmumu konkurētspējas analīze gan pasaules, gan Baltijas valstu līmenī un noteikta konkurētspējas nozīmība tautsaimniecības attīstībā, analizēts zivrūpniecības devums ekonomikā, izpētītas uzņēmumu inovitātes un konkurētspējas nodrošināšanas faktori, izpētīta Latvijas zivrūpniecības nozare, analīzējot tās līdzšinējo attīstību. Darba teorētiskajā daļā tiek veikta konkurētspējas teorētisko aspektu analīze kā arī tiek izstrādāts konkurētspējas nodrošināšans modelis un inovāciju ieviešanas algoritms zivju pārstrādes uzņēmumiem. Darba zinātniski praktiskajā daļā tiek izpētīts vien no lielākajiem Latvijas zivju pārstrādes uzņēmumiem “Gamma-a” kā arī aprobēts konkurētspējas nodrošināšanas modelis par pamatu ņemot jau apskatīto uzņēmumu “Gamma-a” un citus lielākos nozares uzņēmums, kas tiek iedalīti pēc to lieluma (mazie, vidējie, lielie), un inovāciju ieviešanas algoritms zivju pārstrādes uzņēmumam “Gamma-a”. Rezultātā, pateicoties izstrādātajam inovāciju ieviešanas algoritmam zivju pārstrādes uzņēmumi varēs efektīvāk pieņemt lēmumus, izvēloties efektīvākās darbības, kas saistītas ar inovāciju ieviešanas nepieciešamību un ietaupīt uzņēmuma līdzekļus, kā arī pielietojot izstrādāto konkurētspējas modeli zivju pārstrādes uzņēmumi atkarībā no to lieluma ( mazs, vidējs, liels) varēs pilnīgāk noteikt nozīmīgākos konkurētspējas ietekmējošos faktorus, novērtēt kuram konkurētspējas ietekmējošam faktoram jāvelta pastiprināta uzmanība, lai palielinātos uzņēmumu konkurētspēja.
Atslēgas vārdi Konkurētspēja, ražošanas uzņēmums
Atslēgas vārdi angļu valodā Competitivness, production company
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 12:59:43