Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums Personāla apmācību sistēmas izstrādes projekts
Nosaukums angļu valodā Project for Developing Employee Training System
Autors Ieva Jonikāne
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg.oec. Līga Kamola
Recenzents SIA Later LTD Pica LuLu Picērijas tīkls, personāla daļas vadītāja Laura Langenfelde
Anotācija Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Jonikāne I., Personāla apmācību sistēmas izstrādes projekts: Diplomprojekts/ Vadītāja: Kamola L. –Datorsalikums. – Rīga:RTU,2016. - 72 lpp. Diplomprojekta apjoms: 72 lapas; darbā iekļautas 18 tabulas, 16 attēli; darbam pievienoti 9 pielikumi. Diplomprojektā izmantotie materiāli: darba izstrādāšanas laikā izmantoti 33 literatūras avoti, t.sk. LR normatīvie akti, profesionālā literatūra personāla vadīšanā un apmācībā, interneta resaursi, uzņēmuma nepublicētie materiāli. Diplomprojekta galvenie rezultāti: diplomprojekta analītiskajā daļā veikta uzņēmuma personāla skaita, sastāva un mainības analīze, veikta personāla apmācību procesa analīze un apkopēju anketēšana par ievadapmācību procesu. Teorētiskajā daļā analizēti personāla apmācību vajadzību noteikšanas, plānošanas un organizēšanas, izmaksu analīzes un personāla apmācību novērtēšanas teorētiskie aspekti un labās prakses piemēri apmācību plānošanā un organizēšanā gan Latvijā, gan ārvalstīs. Projekta aprēķinu daļā izstrādāti trīs projekti: 1. Ievadapmācību projekts jaunajiem uzkopšanas darbiniekiem, kurā autore izstrādāja apmācību programmu, ievadapmācību prezentāciju, laika plānu apmācību dienai, izmaksu plānu, uzkopšanas metodikas un tehnikas kartes. 2. Dussmann uzkopšanas skolas apmācību projekts, kurā tika izstrādāta apmācību programma, laika plāns apmācību dienai un izmaksu plāns. 3. Izstrādāts jaunas amata vietas ieviešanas priekšlikums, tā ieviešanas izmaksu analīze un salīdzinājums ar 1. un 2. priekšlikuma ieviešanas ieguldījuma izmaksām pret iegūto finanšu resursu ietaupījumu.
Atslēgas vārdi Personāla apmācības, ievadapmācības, apmācību plānošana, apmācību izmaksu analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Personnel training, introductory training, training planning, training cost analysis.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 25.05.2016 11:15:05