Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide Nodarbinātības valsts aģentūrā"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Process Management in the State Employment Agency"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.oec., Ilze Kairiša
Anotācija Bērziņa A. Procesu vadības pilnveide Nodarbinātības valsts aģentūrā: Bakalaura darbs / A.Bērziņa, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnaloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma “Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – ¬¬64. lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 62.lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 23 avoti latviešu un 10 angļu valodā. Darbam pievienots 1 pielikums. Darba mērķis ir pilnveidot procesu vadību Nodarbinātības valsts aģentūrā, padarot to efektīvāku. Pirmajā darba daļā tiek analizēti kvalitātes instrumenti un metodes, ar kuru palīdzību ir iespējams izanalizēt neatbilstības. Kā pētījuma metode tiek izvēlēta elektroniskā darbinieku aptauja. Tiek izpētītas datu analīzes metodes: 7 kvalitātes instrumenti, CAF, analizēta iekšējā audita pielietošana neatbilstību un risku izvērtēšanā. Otrajā darba daļā analizēta Nodarbinātības valsts aģentūras iekšējā vide, kvalitātes vadības sistēma un atbalsta procesi. Izpētītī atbalsta procesu apraksti un to struktūra, kā arī risku izvērtēšana aģentūrā. Aptaujas rezultātu analizēšana un neatbilstību noteikšana. Trešajā darba daļā izteikti priekšlikumi procesu pilnveidei. Priekšlikumi ir balstīti uz procesu vadības stūrakmeņiem: darbiniekiem, resursiem un dokumentāciju. Būtiskākās pilnveides iespējas konstatētas procesu formātā un saturiskajā izstrādē. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi ir pilnveidot procesu aprakstus atbilstoši jau noteiktajām prasībā izstrādātajos procesos, tādā veidā veicinot efektīvāku un optimālāku darba izpildi procesu reālajiem lietotājiem.
Atslēgas vārdi kvalitātes, procesu vadība, procesu apraksti, ISO, risku vadība, iekšējais audits, Nodarbinātības valsts aģentūra, neatbilstības
Atslēgas vārdi angļu valodā Process Management, the State Employment Agency, risk management, internal audit, ISO, quality
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 23.05.2016 08:52:02