Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Rīgas kultūras un izglītības iestāžu inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesa pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Engineering Network Service Process Improvement at the Riga Cultural and Educational Institutions"
Autors Jūlija Guseva
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Guna Eglīte
Recenzents Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Anotācija Guseva J. Rīgas kultūras un izglītības iestāžu inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesa pilnveide: Maģistra darbs, J.Guseva, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 101 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 56 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 9 lpp. Darba mērķis ir pilnveidot inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesu tā kvalitātes paaugstināšanai, lai samazinātu SIA “Rīgas serviss” apkalpošanas laiku. Pirmajā darba daļā ir analizēta ar biznesa procesu un risku vadību saistīta literatūra. Analīzē iekļauti procesu izstrādes un pilnveides aspekti, kā arī procesu vadību ietekmējošie faktori. Tāpat ir analizēti procesu pilnveides instrumenti, kā arī risku vadības nozīme biznesa procesu kvalitātes vadībā. Otrajā darba daļā ir analizēts uzņēmuma SIA „Rīgas serviss” līgums ar Rīgas domes Īpašumu departamentu, tā ietekme uz uzņēmuma attīstību un kvalitātes kritērijiem, kā arī uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, finanšu analīze. Analizēta pamatdarbības procesa norises gaita un to ietekmējošie faktori, balstoties uz procesā tieši iesaistīto darbinieku viedokli Veikta galveno risku analīze, nosakot šo risku galvenos cēloņus un šo cēloņu rašanās iemeslus, izmantojot loģiskās ķēdes analīzi. Trešajā darba daļā veikta apkalpošanas procesa pilnveides priekšlikumu izstrāde, kas balstīta uz otrajā darba daļā iegūtajiem analīžu rezultātiem. Izstrādāta apkalpošanas procesa karte un pakalpojuma apraksts klientiem, kā arī procesa kvalitātes kritēriju izstrādes priekšlikumi. Izstrādāti priekšlikumi galveno risku vadībai, kā arī visu priekšlikumu ieviešanas ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi nosaka, ka procesu pilnveide, tāpat kā risku vadība galvenokārt saistīta ar darbinieku iesaisti priekšlikumu ieviešanā. Apkalpošanas laiku var samazināt, automašīnās uzstādot GPS sistēmas, savukārt apkalpošanas kvalitāti var celt, nodrošinot kvalificēta darbaspēka algošanu, kā arī darbu uzraudzību. Apkalpošanas procesa pilnveide saistīta ar darbinieku kompetences celšanu un kvalitātes kritēriju izstrādi.
Atslēgas vārdi Apkalpošanas process, pilnveide, risku vadība, procesa karte.
Atslēgas vārdi angļu valodā Service process, improvement, risk control, process chart.
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 16.05.2016 15:34:49