Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Rīgas kultūras un izglītības iestāžu inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesa pilnveide"
Title in English "Engineering Network Service Process Improvement at the Riga Cultural and Educational Institutions"
Department 22000 Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg.oec., Guna Eglīte
Reviewer Mg.sc.ing., Guntis Tribis
Abstract Guseva J. Rīgas kultūras un izglītības iestāžu inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesa pilnveide: Maģistra darbs, J.Guseva, G.Eglīte. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2016. – 101 lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 101 lpp., tajā iekļauti 56 attēli, 13 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 17 avoti latviešu un 22 angļu valodā. Darbam pievienoti 5 pielikumi uz 9 lpp. Darba mērķis ir pilnveidot inženiertehnisko tīklu apkalpošanas procesu tā kvalitātes paaugstināšanai, lai samazinātu SIA “Rīgas serviss” apkalpošanas laiku. Pirmajā darba daļā ir analizēta ar biznesa procesu un risku vadību saistīta literatūra. Analīzē iekļauti procesu izstrādes un pilnveides aspekti, kā arī procesu vadību ietekmējošie faktori. Tāpat ir analizēti procesu pilnveides instrumenti, kā arī risku vadības nozīme biznesa procesu kvalitātes vadībā. Otrajā darba daļā ir analizēts uzņēmuma SIA „Rīgas serviss” līgums ar Rīgas domes Īpašumu departamentu, tā ietekme uz uzņēmuma attīstību un kvalitātes kritērijiem, kā arī uzņēmuma iekšējā un ārējā vide. Veikta uzņēmuma iekšējās un ārējās vides analīze, finanšu analīze. Analizēta pamatdarbības procesa norises gaita un to ietekmējošie faktori, balstoties uz procesā tieši iesaistīto darbinieku viedokli Veikta galveno risku analīze, nosakot šo risku galvenos cēloņus un šo cēloņu rašanās iemeslus, izmantojot loģiskās ķēdes analīzi. Trešajā darba daļā veikta apkalpošanas procesa pilnveides priekšlikumu izstrāde, kas balstīta uz otrajā darba daļā iegūtajiem analīžu rezultātiem. Izstrādāta apkalpošanas procesa karte un pakalpojuma apraksts klientiem, kā arī procesa kvalitātes kritēriju izstrādes priekšlikumi. Izstrādāti priekšlikumi galveno risku vadībai, kā arī visu priekšlikumu ieviešanas ekonomiskais pamatojums. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi nosaka, ka procesu pilnveide, tāpat kā risku vadība galvenokārt saistīta ar darbinieku iesaisti priekšlikumu ieviešanā. Apkalpošanas laiku var samazināt, automašīnās uzstādot GPS sistēmas, savukārt apkalpošanas kvalitāti var celt, nodrošinot kvalificēta darbaspēka algošanu, kā arī darbu uzraudzību. Apkalpošanas procesa pilnveide saistīta ar darbinieku kompetences celšanu un kvalitātes kritēriju izstrādi.
Keywords Apkalpošanas process, pilnveide, risku vadība, procesa karte.
Keywords in English Service process, improvement, risk control, process chart.
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 16.05.2016 15:34:49