Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Degradēto pilsētvides teritoriju revitalizācija
Nosaukums angļu valodā Redevelopment of Brownfield Urban Areas
Autors Rihards Pauliņš
Struktūrvienība 26000 Arhitektūras fakultāte
Darba vadītājs U. Bratuškins
Recenzents Dokt. I. Ratniece
Anotācija Mūsdienu pilsētās ar degradētu vidi iespējams sastapties bieži. Vai tā ir piesārņota teritorija pilsētas nomalē, vai pamesta ēka pilsētas centrā – abos gadījumos tā ir viena no pilsētplānošanas būtiskākajām problēmām, kas ir gan sociāli, gan politiski nozīmīga, vērtējot pilsētas ilgtspējību. Pasaulē vērojams atšķirīgs urbānās attīstības temps. Ja daļā pasaules lielpilsētu vērojama tendence pielāgot mūsdienu pilsētas un to infrastruktūru mūsdienu cilvēka vajadzībām jau laicīgi, bieži veicot padziļinātu sociālo un ekonomisko izpēti, tad Latvijā šāda projektēšanas prakse sākusi parādīties tikai nesen. Darbā apkopoti iemesli degradēto teritoriju izcelsmei un apzināti kritēriji degradēto teritoriju noteikšanai. Analizēts konkrēts revitalizācijas projekts, kurā, sabiedrības, uzņēmēju un pašvaldības sadarbības rezultātā, radīta augstvērtīga publiskā ārtelpa, kas iepriekš bijusi degradēta pilsētas teritorija. Pētījumā analizēta trīs galveno faktoru - sabiedrības, vides un ekonomiskā mijiedarbība un nozīme vides veidošanā un tās uztverē. Veicot socioloģisko aptauju iegūts sabiedrības informētības līmenis par degradētajām teritorijām Rīgā un apkopoti viedokļi par sabiedrības iniciatīvu šo teritoriju sakopšanā. Apkopotas aptaujā iegūtās respondentu rekomendācijas pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai degradēto teritoriju kontekstā. Izdarot secinājumus, rastas kopsakarības apskatītā revitalizācijas projekta, literatūras un socioloģiskās aptaujas analīzē. Bakalaura darbs sastāv no: ievada, četrām analītiskajām daļām, secinājumiem un pielikuma daļas. Bakalaura darbs sastāv no 57 lapaspusēm, 24 attēliem, 34 izmantotās informācijas avotiem un diviem pielikumiem.
Atslēgas vārdi degradēta pilsētvide, revitalizācija, pilsētas ilgtspējīga attīstība, vides psiholoģija
Atslēgas vārdi angļu valodā brownfields, revitalisation, sustainable development, environment psychology
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2016 11:33:56