Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Bachelor
Title of the study programm Architecture
Title in original language Degradēto pilsētvides teritoriju revitalizācija
Title in English Redevelopment of Brownfield Urban Areas
Department Faculty of Architecture
Scientific advisor U. Bratuškins
Reviewer Dokt. I. Ratniece
Abstract Mūsdienu pilsētās ar degradētu vidi iespējams sastapties bieži. Vai tā ir piesārņota teritorija pilsētas nomalē, vai pamesta ēka pilsētas centrā – abos gadījumos tā ir viena no pilsētplānošanas būtiskākajām problēmām, kas ir gan sociāli, gan politiski nozīmīga, vērtējot pilsētas ilgtspējību. Pasaulē vērojams atšķirīgs urbānās attīstības temps. Ja daļā pasaules lielpilsētu vērojama tendence pielāgot mūsdienu pilsētas un to infrastruktūru mūsdienu cilvēka vajadzībām jau laicīgi, bieži veicot padziļinātu sociālo un ekonomisko izpēti, tad Latvijā šāda projektēšanas prakse sākusi parādīties tikai nesen. Darbā apkopoti iemesli degradēto teritoriju izcelsmei un apzināti kritēriji degradēto teritoriju noteikšanai. Analizēts konkrēts revitalizācijas projekts, kurā, sabiedrības, uzņēmēju un pašvaldības sadarbības rezultātā, radīta augstvērtīga publiskā ārtelpa, kas iepriekš bijusi degradēta pilsētas teritorija. Pētījumā analizēta trīs galveno faktoru - sabiedrības, vides un ekonomiskā mijiedarbība un nozīme vides veidošanā un tās uztverē. Veicot socioloģisko aptauju iegūts sabiedrības informētības līmenis par degradētajām teritorijām Rīgā un apkopoti viedokļi par sabiedrības iniciatīvu šo teritoriju sakopšanā. Apkopotas aptaujā iegūtās respondentu rekomendācijas pilsētvides ilgtspējīgai attīstībai degradēto teritoriju kontekstā. Izdarot secinājumus, rastas kopsakarības apskatītā revitalizācijas projekta, literatūras un socioloģiskās aptaujas analīzē. Bakalaura darbs sastāv no: ievada, četrām analītiskajām daļām, secinājumiem un pielikuma daļas. Bakalaura darbs sastāv no 57 lapaspusēm, 24 attēliem, 34 izmantotās informācijas avotiem un diviem pielikumiem.
Keywords degradēta pilsētvide, revitalizācija, pilsētas ilgtspējīga attīstība, vides psiholoģija
Keywords in English brownfields, revitalisation, sustainable development, environment psychology
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 19.01.2016 11:33:56