Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Transportbūves
Nosaukums „Ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes pilnveidošana Latvijā” („Autoceļa P62 Krāslava-Preiļi-Madona posma pārbūve”)
Nosaukums angļu valodā „Improvement of Road Traffic Accident Database in Latvia” („Reconstruction of Road P62 Kraslava-Preili-Madona Section”)
Struktūrvienība 31000 Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Darba vadītājs Z.Lazda
Recenzents J.Smirnovs, prof.
Anotācija Bakalaura darba (ar inženierprojektu) tēma ir “Ceļu satiksmes negadījumu datu bāzes pilnveidošana Latvijā (autoceļa P62 Krāslava- Preiļi-Madona posma pārbūve)”. Darbā tiek aplūkota esošā ceļu satiksmes negadījumu reģistrēšanas un analīzes sistēma Latvijā kā arī veikts citu valstu datu sistēmu un fiksēšanas piemēru apskats un doti iespējamie sistēmas uzlabojuma varianti. Tēmas izvēle saistīta ar tās aktualitāti. Ik gadu Latvijā notiek vairāk nekā 30000 negadījumu, un to fiksēšana un precīza analīze ir svarīgs faktors, lai iegūtos statistikas datus varētu izmantot tālākā negadījumu izpētē un risku mazināšanā. Inženierprojektu daļā veikta autoceļa P62 Krāslava- Preiļi- Madona rekonstrukcijas projekta izstrāde. Posma tehniskā stāvokļa uzlabošana uzlabos un veicinās ceļam piegulošo apdzīvoto vietu un pārējās teritorijas apsaimniekošanu un attīstību. Bakalaura darba analītiskajā daļā tiek aprakstīts esošais ceļu satiksmes negadījumu fiksēšanas process un tālākais to analīzes modelis Latvijā un noteiktas problēmas, kas saistās ar nepilnīgu datu uzskaiti un apstrādi. Teorētiskajā daļā tiek aprakstīta citu valstu un Rīgas veiksmīga pieredze darbā ar ceļu satiksmes negadījumu informācijas apstrādi, un noteikti galvenie risinājumi, kas var tikt pārņemti Latvijā. Bakalaura darba noslēgumā tiek doti secinājumi par Latvijas, Rīgas un ārvalstu metodēm un veikts to novērtējums kā arī sniegti priekšlikumi, kā iespējams uzlabot negadījumu reģistrēšanas un analīzes metodes. Inženierprojektu daļā tiek izvērtēts esošais autoceļa stāvoklis, veikts virsmas ūdens atvades risinājumu salīdzinājums un piedāvāts ekonomiski pamatotākais risinājums, veikta ceļa posma pārbūves projekta izstrādei, ietverot rasējumus, tehniskās specifikācijas un darbu daudzumu sarakstus. Kopējais darba apjoms ir 169 lpp., darbā ir 2 daļas- Bakalaura darba daļa un inženierprojekts. Bakalaura darbs sastāv no 2 daļām, 2 nodaļām, 7 apakšnodaļām, 8 attēliem, 5 tabulām, izmantoti 9 literatūras avoti. Inženierprojekts sastāv no 6 nodaļām, 13 apakšnodaļām, 7 attēliem un 6 tabulām. Bakalaura darbs (ar inženierprojektu) izstrādāts latviešu valodā Izstrādājot Bakalaura darbu, izmantota speciālā literatūra, periodiskie izdevumi, materiāli internetā, LR Ministru kabineta noteikumi un Rīgas domes Satiksmes departamenta izsniegtie materiāli. Inženierprojekts izstrādāts uz AS “Ceļuprojekts” izsniegtā topogrāfiskā plāna un izsniegtajiem ģeotehniskajiem datiem.
Atslēgas vārdi Ceļu satiksmes negadījums; Datubāze; STRADA sistēma Zviedrija; GPS koordināšu izmanotošana Čehija; Ceļu satikmses negadījumu analīze Rīga; Inženierprojekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Road traffic accident; Database ; STRADA system Sweden; GPS coordinates Czech Republic; Road traffic accidents analysis Riga; Engineering project
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2016 16:01:22