Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Development of Publishing Service Company"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec., doc. I.Andersone
Recenzents Dr.oec., doc. G.Ciemleja
Anotācija Diplomprojekta tēma: Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts. Tēmas aktualitāte: Lai uzņēmums veiksmīgi darbotos konkurences apstākļos un vidē, kur patērētājiem ir ierobežota pirktspēja, svarīgi ir apzināties savas iespējas un draudus, stiprās un vājās puses un darboties saskaņā ar izstrādāto uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekta mērķis: izstrādāt poligrāfijas uzņēmuma attīstības projektu. Diplomprojekts sastāv no 3 nodaļām. Diplomprojekta „Analītiskajā” daļā autors sniedz SIA „Adverts” darbības aprakstu, nozares raksturojumu, uzņēmuma organizatorisko struktūru, esošo produktu un komercsabiedrības mērķu raksturojumu, kā arī autors uz iegūtajām teorētiskajām zināšanām veic uzņēmuma patērētāju, mērķa tirgus, konkurentu, pārdošanas un izplatīšanas iespēju analīzi un izsrādā SVID analīzi. Diplomdarba „Aprēķinu” daļā tiek izstrādāts projekts. Autors nosaka projekta mērķi, uzdevumus, apraksta projekta īstenošanas posmus, projekta realizāciju, veic projekta risku novērtējumu un analīzi, sagatavo kalendāro materiālo un darba resursu piesaistes plānu, izstrādā projekta izmaksas tāmi, naudas plūsmas un peļnas vai zaudējumu plānu. Diplomdarba „Tehnoloģiskajā” daļā autors izstrādā priekšlikumus klientu datu bāzes izveidei, izmantojot Microsoft Office Excel programmu. Darba noslēgumā autors izdara secinājumus un formulē uzņēmumam svarīgus priekšlikumus. Diplomprojektam ir gan teorētiska, gan praktiska nozīme. Tas var tikt izmantots SIA „Adverts” uzņēmuma ikdienā un izstrādājot attīstības plānu. Diplomprojekts ir izstrādāts latviešu valodā, darba apjoms ir 95 lappuses, tajā ir 24 attēli, 35 tabulas un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi Poligrāfijas uzņēmuma attīstības projekts; jaunas iekārtas iegādes projekts; darbinieku kvalifikācijas uzlabošanas projekts; produkcijas virzīšanas projekts; uzņēmuma iekšējās un ārējas vides analīze.
Atslēgas vārdi angļu valodā Printing business development project; new equipment acquisition project; employee qualification improvement project; production promotion project; the company's internal and external environment analysis
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 31.12.2015 08:01:16