Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Operacionāla riska vadība komercbankā"
Nosaukums angļu valodā "Operational Risk Management of Commercial Bank"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Dr.oec. I.Voronova
Recenzents Dr.sc.adm. J.Kuzmina
Anotācija Maģistra darba ietvaros tika apskatīta operacionālā riska vadība AS SEB bankā. Operacionālais risks ir visgrūtāk paredzams un praktiski nekontrolējams risks bankās. Risku pārvaldības process ir nepieciešams, lai laikus varētu identificēt visus iespējamos riskus – gan reālos, gan maz ticamos, un veikt attiecīgās darbības, lai šos risku ierobežotu, samazinātu iespējamos zaudējumus, kā arī samazinātu iestāšanās varbūtību. Pētījuma objekts: AS SEB banka. Pētījuma priekšmets: operacionālā riska vadība SEB bankā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt AS SEB bankas riska pārvaldības un riska kultūras procesus. Maģistra darba hipotēze ir, ka nepieciešamās kapitāla prasības operacionālajam riskam lielā mērā ir atkarīgas no riska kultūras organizācijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un pierādītu hipotēzi, maģistra darbā tiek noteikti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt banku sektora finansiālos un kapitāla rādītājus un to tendences; 2. Apskatīt saistošās likumdošanas prasības operacionālajam riskam; 3. Izpētīt operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanas metodes; 4. Veikt SEB bankas finanšu un kapitāla rādītāju analīzi; 5. Izanalizēt AS SEB banka riska kultūru; 6. Izstrādāt un noteikt atbilstošāko stratēģiju tālākam riska pārvaldības procesam; 7. Izdarīt secinājumus par veiktā pētījuma rezultātiem. Analīzes rezultātā tika noteikts, ka piemērotākā stratēģija tālākajam riska pārvaldības procesam ir – Riska kultūras attīstīšana, tās kopējais svars pēc hierarhiju analīzes ir 0,372. Riska kultūras attīstīšanas stratēģijas uzdevumi ir nodrošināt darbinieku informētību, veikt riska kultūras izmaiņas un bagātināt riska kultūru. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi: • Operacionālā riska vadība ir integrēts bankas ikdienas process, kas nodrošina ilgtermiņa stabilitāti, un tā būtiska daļa ir riska kultūra, kuras efektīva attīstība ļauj samazināt kapitāla prasību apjomu operacionālajam riskam, jo paaugstinās personāla kompetence, kā rezultātā samazinās riska notikumi, kuri saistīti ar personāla rīcību; • Veicot SEB bankas riska kultūras SVID matricas AHP analīzi, tika noskaidrots, ka bankai labākā nākotnes stratēģija būtu Riska kultūras attīstīšana, kuras pamatā ir personāla informēšana, riska kultūras izmaiņas un bagātināšana; • Riska notikuma reģistra datu analīzi jāveic balstoties uz atšķirīgiem kritērijiem un pieejām, lai iegūtu pēc iespējas dažādāku informāciju, jo šādi veicot analīzes iespējams atklāt vājos punktus, ko citās analīzes neuzrāda. Maģistra darbā iekļauti 26 attēli, 25 tabulas, 1 pielikums un 50 literatūras un informācijas avoti, kas ietver zinātnisko, speciālo literatūru, populārzinātniskos rakstus, statistiskas datus un likumdošanas aktus. Maģistra darbs sastāv no 86 lpp.
Atslēgas vārdi Operacionālais risks, komercbankas, riska kultūra
Atslēgas vārdi angļu valodā Operational risk, commercial banks, risk culture
Valoda lv
Gads 2016
Darba augšupielādes datums un laiks 30.12.2015 09:49:18