Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Operacionāla riska vadība komercbankā"
Title in English "Operational Risk Management of Commercial Bank"
Department
Scientific advisor Dr.oec. I.Voronova
Reviewer Dr.sc.adm. J.Kuzmina
Abstract Maģistra darba ietvaros tika apskatīta operacionālā riska vadība AS SEB bankā. Operacionālais risks ir visgrūtāk paredzams un praktiski nekontrolējams risks bankās. Risku pārvaldības process ir nepieciešams, lai laikus varētu identificēt visus iespējamos riskus – gan reālos, gan maz ticamos, un veikt attiecīgās darbības, lai šos risku ierobežotu, samazinātu iespējamos zaudējumus, kā arī samazinātu iestāšanās varbūtību. Pētījuma objekts: AS SEB banka. Pētījuma priekšmets: operacionālā riska vadība SEB bankā. Maģistra darba mērķis ir izpētīt un izanalizēt AS SEB bankas riska pārvaldības un riska kultūras procesus. Maģistra darba hipotēze ir, ka nepieciešamās kapitāla prasības operacionālajam riskam lielā mērā ir atkarīgas no riska kultūras organizācijā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi un pierādītu hipotēzi, maģistra darbā tiek noteikti šādi uzdevumi: 1. Izanalizēt banku sektora finansiālos un kapitāla rādītājus un to tendences; 2. Apskatīt saistošās likumdošanas prasības operacionālajam riskam; 3. Izpētīt operacionālā riska kapitāla prasību aprēķināšanas metodes; 4. Veikt SEB bankas finanšu un kapitāla rādītāju analīzi; 5. Izanalizēt AS SEB banka riska kultūru; 6. Izstrādāt un noteikt atbilstošāko stratēģiju tālākam riska pārvaldības procesam; 7. Izdarīt secinājumus par veiktā pētījuma rezultātiem. Analīzes rezultātā tika noteikts, ka piemērotākā stratēģija tālākajam riska pārvaldības procesam ir – Riska kultūras attīstīšana, tās kopējais svars pēc hierarhiju analīzes ir 0,372. Riska kultūras attīstīšanas stratēģijas uzdevumi ir nodrošināt darbinieku informētību, veikt riska kultūras izmaiņas un bagātināt riska kultūru. Maģistra darba nozīmīgākie secinājumi: • Operacionālā riska vadība ir integrēts bankas ikdienas process, kas nodrošina ilgtermiņa stabilitāti, un tā būtiska daļa ir riska kultūra, kuras efektīva attīstība ļauj samazināt kapitāla prasību apjomu operacionālajam riskam, jo paaugstinās personāla kompetence, kā rezultātā samazinās riska notikumi, kuri saistīti ar personāla rīcību; • Veicot SEB bankas riska kultūras SVID matricas AHP analīzi, tika noskaidrots, ka bankai labākā nākotnes stratēģija būtu Riska kultūras attīstīšana, kuras pamatā ir personāla informēšana, riska kultūras izmaiņas un bagātināšana; • Riska notikuma reģistra datu analīzi jāveic balstoties uz atšķirīgiem kritērijiem un pieejām, lai iegūtu pēc iespējas dažādāku informāciju, jo šādi veicot analīzes iespējams atklāt vājos punktus, ko citās analīzes neuzrāda. Maģistra darbā iekļauti 26 attēli, 25 tabulas, 1 pielikums un 50 literatūras un informācijas avoti, kas ietver zinātnisko, speciālo literatūru, populārzinātniskos rakstus, statistiskas datus un likumdošanas aktus. Maģistra darbs sastāv no 86 lpp.
Keywords Operacionālais risks, komercbankas, riska kultūra
Keywords in English Operational risk, commercial banks, risk culture
Language lv
Year 2016
Date and time of uploading 30.12.2015 09:49:18