Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mūžizglītības iespējas Latvijas reģionos"
Nosaukums angļu valodā "Lifelong Learning Possibilities in the Regions of Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., prakt. doc. L. Kamola
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Mūžizglītības iespējas Latvijas reģionos”. Maģistra darba autors: Andra Zenčaka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Mg. educ., prakt. docente Līga Kamola. Maģistra darbā tiek analizēti izglītības teorētiskie aspekti mainoties sabiedrībai, valsts iekārtai un ideāliem, kā arī mūžizglītības teorētiskie aspekti un nepieciešamība, mainoties paradigmām un izglītības attīstības pamatnostādnēm. Autore, pamatojoties uz statistikas datiem, kuros iekļauts izglītības iestāžu, izglītojamo un pedagogu skaits Latvijā, analizē Latvijas izglītības sistēmu, kuru veido vispārizglītojošā, profesionālā un augstākā izglītība, ko iespējams iegūt visa mūža garumā formālās, neformālās un informālās vai ikdienas mācīšanās veidā. Darbā īpaša uzmanība tiek pievērsta profesionālās izglītības pieejamībai, pievilcības veicināšanai, kā arī attīstības iespējām valsts un reģionu kontekstā, jo saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas pamatnostādnēm izglītības attīstības jomā, Latvijā izglītībai ir jābūt pieejamai dažādām mērķauditorijām visa mūža garumā. Atbilstoši Latvijas reģionu tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm un pieprasījumam darba tirgū pēc noteiktu profesiju pārstāvjiem, tiek plānotas un piedāvātas profesionālās izglītības programmas. Profesionālo izglītības programmu plašumus, pieejamība un atbilstība nozaru un reģionu pieprasījumam, dod iespēju iedzīvotājiem apgūt jaunas profesijas, pilnveidoties, iesaistīties konkrētas jomas tālākizglītībā, efektīvi integrēties darba tirgū, kā rezultātā stabilizējas valsts ekonomiskā situācija, veidojas sabiedrības un valsts izaugsme, kā arī konkurētspēja ilgtermiņā. Autore mūžizglītības iespējas analizē pamatojoties uz Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” teritoriālajās struktūrvienībās Laidzē, Limbažos un Krāslavā īstenoto profesionālo izglītības programmu pieejamību, kuras tiek īstenotas atbilstoši reģionu tautsaimniecības attīstības tendencēm. Pētījuma periods: 2012. – 2015.gadam. Maģistra darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Maģistra darba apjoms bez pielikumiem ir 97 lpp. Darbā iekļauti 27 attēli un 42 tabulas, pievienoti 11 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantots 71 bibliogrāfiskais avots.
Atslēgas vārdi Izglītības sistēma, profesionālā izglītība, mūžizglītība, mūžizglītības programmas, reģionu attīstība
Atslēgas vārdi angļu valodā Educational institutions, lifelong learning, lifelong programs, region economic situation
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.12.2015 11:07:54