Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Mūžizglītības iespējas Latvijas reģionos"
Title in English "Lifelong Learning Possibilities in the Regions of Latvia"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor Mg. oec., prakt. doc. L. Kamola
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba tēma ir „Mūžizglītības iespējas Latvijas reģionos”. Maģistra darba autors: Andra Zenčaka Maģistra darba zinātniskais vadītājs: Mg. oec., Mg. educ., prakt. docente Līga Kamola. Maģistra darbā tiek analizēti izglītības teorētiskie aspekti mainoties sabiedrībai, valsts iekārtai un ideāliem, kā arī mūžizglītības teorētiskie aspekti un nepieciešamība, mainoties paradigmām un izglītības attīstības pamatnostādnēm. Autore, pamatojoties uz statistikas datiem, kuros iekļauts izglītības iestāžu, izglītojamo un pedagogu skaits Latvijā, analizē Latvijas izglītības sistēmu, kuru veido vispārizglītojošā, profesionālā un augstākā izglītība, ko iespējams iegūt visa mūža garumā formālās, neformālās un informālās vai ikdienas mācīšanās veidā. Darbā īpaša uzmanība tiek pievērsta profesionālās izglītības pieejamībai, pievilcības veicināšanai, kā arī attīstības iespējām valsts un reģionu kontekstā, jo saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas pamatnostādnēm izglītības attīstības jomā, Latvijā izglītībai ir jābūt pieejamai dažādām mērķauditorijām visa mūža garumā. Atbilstoši Latvijas reģionu tautsaimniecības nozaru attīstības tendencēm un pieprasījumam darba tirgū pēc noteiktu profesiju pārstāvjiem, tiek plānotas un piedāvātas profesionālās izglītības programmas. Profesionālo izglītības programmu plašumus, pieejamība un atbilstība nozaru un reģionu pieprasījumam, dod iespēju iedzīvotājiem apgūt jaunas profesijas, pilnveidoties, iesaistīties konkrētas jomas tālākizglītībā, efektīvi integrēties darba tirgū, kā rezultātā stabilizējas valsts ekonomiskā situācija, veidojas sabiedrības un valsts izaugsme, kā arī konkurētspēja ilgtermiņā. Autore mūžizglītības iespējas analizē pamatojoties uz Profesionālās izglītības kompetences centra „Rīgas Valsts tehnikums” teritoriālajās struktūrvienībās Laidzē, Limbažos un Krāslavā īstenoto profesionālo izglītības programmu pieejamību, kuras tiek īstenotas atbilstoši reģionu tautsaimniecības attīstības tendencēm. Pētījuma periods: 2012. – 2015.gadam. Maģistra darba izstrādes gaitā gūtās atziņas formulētas secinājumos un priekšlikumos. Maģistra darba apjoms bez pielikumiem ir 97 lpp. Darbā iekļauti 27 attēli un 42 tabulas, pievienoti 11 pielikumi. Maģistra darba izstrādāšanai izmantots 71 bibliogrāfiskais avots.
Keywords Izglītības sistēma, profesionālā izglītība, mūžizglītība, mūžizglītības programmas, reģionu attīstība
Keywords in English Educational institutions, lifelong learning, lifelong programs, region economic situation
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 14.12.2015 11:07:54