Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Cilvēku resursu vadīšana
Nosaukums "Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts"
Nosaukums angļu valodā "Project on Improvement of New Employee Induction"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Mg. psih. S. Gailīte
Recenzents Mg.oec., lekt. I.Ozoliņa-Ozola
Anotācija Diplomprojekta autors: Līva Jakovļeva Diplomprojekta zinātniskais vadītājs: Mg. psih. Sarmīte Gailīte Diplomprojekta temats: Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts. Diplomprojekta apjoms: Bakalaura darba apjoms - 64 lpp., bet kopā ar pielikumiem- 80 lpp. Bakalaura darbs ietver 18 attēlus, 8 tabulas, 5 pielikumus 16 lappusēs, kā arī 24 bibliogrāfiskos avotus – 20 latviešu un 4 angļu valodā. Diplomprojektā izmantotie materiāli: zinātniskā literatūra personāla vadībā, interneta resursi, kā arī uzņēmuma nepublicētie materiāli, kas tika iegūti no uzņēmuma personāla daļas. Izmantotās literatūras avoti ir latviešu un angļu valodā, kuri publicēti gan grāmatās, gan interneta resursos. Diplomprojekta galvenie rezultāti: izmantojot teorētiskos literatūras avotus, tika apskatīts jaunā darbinieka adaptācijas process uzņēmumā, mentoringa jēdziens, kā arī darbinieka novērtēšana un kvantitatīvās aptaujas metode – anketēšana. Autore veica A Aptiekas SIA vienas amatu grupas – farmaceitu anketēšanu, lai noskaidrotu darbinieku viedokli par esošo jaunu darbinieku ievadīšanu darbā procesu. Vadoties pēc aptaujas rezultātiem, autore pilnveidoja jauno darbinieku ievadīšanas darbā procesu, izstrādāja Jauno darbinieku rokasgrāmatu un mentoru atlases kritērijus, topošo mentoru kandidātu izvērtēšanai. Kā arī adaptācijas perioda beigās ieviest vērtēšanas instrumentu - “slepenais” pircējs, kurš palīdzēs novērtēt jauno darbinieku un pārbaudīs mentora paveikto. Lai analizētu mentora darbu, jaunajam darbiniekam dot aizpildīt anketu, kurā jāatspoguļo mentora paveiktais triju mēnešu laikā, savukārt arī mentoram anketas veidā jāsniedz savs viedoklis par to kā šajā laikā veicies jaunajam darbiniekam. Diplomprojekta bibliogrāfiskais apraksts: Jakovļeva L. Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts: Diplomprojekts/ Zinātn.vadītāja Gailīte S. – Datorsalikums. – Rīga: RTU, 2015. – 80 lpp.
Atslēgas vārdi Jaunā darbinieka ievadīšanas darbā pilnveidošanas projekts
Atslēgas vārdi angļu valodā Project on Improvement of New Employee Induction
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 11.12.2015 09:18:17