Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums Biznesa stratēģijas izstrāde par starptautiskiem uzņēmumiem
Nosaukums angļu valodā Business Strategy Development for International Companies
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Jana Eriņa
Recenzents Irina Voronova
Anotācija Maģistra darbā „Biznesa stratēģijas izstrāde par starptautiskiem uzņēmumiem” autors izstrādā stratēģiju, kas ļaus uzņēmumam pielāgoties apstākļiem, kurus diktē nozares ārējā vide, veicināt efektīvu uzņēmuma darbību, uzlabot konkurētspēju un saglabāt stāvokli tirgū. Maģistra darbā autors pielieto tādas pētījumu metodes kā: primāro un sekundāru datu analīzi, kvantitatīvos un kvalitatīvos pētījumus, vides novērtējums pielietojot PEST analīzi, Portera piecu spēku modeli, Bostonas matricu un SVID analīzi. Kā pētījuma avoti izmantoti ārzemju zinātnieku darbi, nozares pētījumi, tiesību akti, statistikas dati, uzņēmuma iekšējie dati un internetā pieejamie materiāli. Veiktā analīze autoram ļauj secināt, ka kopumā klientu pirktspēja ir kļuvusi vājāka un pārdošanas apjomi samazinās, kas ietekmē arī uzņēmuma peļņu. Vēl jo vairāk, būtisks iekšējā pieprasījuma pieaugums nav gaidāms, kas palielina konkurenci un samazina biznesa ienesīgumu. Tajā pašā laikā, uzņēmuma galvenā problēma ir nespējā pietiekami mainīties, lai pielāgotos ārējiem apstākļiem, kā rezultātā uzņēmuma finansiālā stabilitāte un nākotnes ienesīgums ir nestabils. Esošajā situācijā, autors piedāvā uzņēmumam īstenot uzņēmuma pārstrukturēšanas stratēģiju un veikt resursu pārskatu, kas ļaus padarīt efektīvāku resursu izmantošanu un iegūt līdzekļus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un iespēju attīstīt uzņēmumu. Pirmajā nodaļā autors īsi apraksta kompāniju. Otrajā nodaļā veic tirdzniecības nozares ārējās vides un konkurences struktūras analīzi, nosaka stratēģiskās grupas un uzņēmuma stāvokli tirgū. Trešajā nodaļā autors analizē uzņēmuma iekšējo vidi un veicSVID analīzi. Darba turpinājumā autors definē problēmu un piedāvā alternatīvas stratēģijas, sniedz rekomendācijas, bet darba noslēgumu velta stratēģijas ieviešanas plānam. Maģistra darbs ir rakstīts anglu valodā un tajā ir 14 tabulas, 15 attēli un 4 pielikumi.
Atslēgas vārdi In maģistra darba autors izmanto šādas pētījumu metodes: Pārskats par datu primāro un sekundāro; Vides analīze (PEST, BCG matrica, SVID, Portera piecu spēku); Kvantitatīvās pētniecības metodes (aprēķins finanšu koeficientu, aptauja attīstības un rezultātu analīze); Kvalitatīvās pētniecības metodes (ekspertu intervijas ar nozares pārstāvjiem);
Atslēgas vārdi angļu valodā In Master Thesis author uses the following research methods: Review of data from primary and secondary sources; Environment analysis (PEST, BCG matrix, SWOT, Porter’s Five Forces); Quantitative research methods (calculation of financial coefficients, survey development and result analysis); Qualitative research methods (expert interviews with industry representatives);
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 04.06.2015 11:46:43