Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language Biznesa stratēģijas izstrāde par starptautiskiem uzņēmumiem
Title in English Business Strategy Development for International Companies
Department Foreign Students Department
Scientific advisor Jana Eriņa
Reviewer Irina Voronova
Abstract Maģistra darbā „Biznesa stratēģijas izstrāde par starptautiskiem uzņēmumiem” autors izstrādā stratēģiju, kas ļaus uzņēmumam pielāgoties apstākļiem, kurus diktē nozares ārējā vide, veicināt efektīvu uzņēmuma darbību, uzlabot konkurētspēju un saglabāt stāvokli tirgū. Maģistra darbā autors pielieto tādas pētījumu metodes kā: primāro un sekundāru datu analīzi, kvantitatīvos un kvalitatīvos pētījumus, vides novērtējums pielietojot PEST analīzi, Portera piecu spēku modeli, Bostonas matricu un SVID analīzi. Kā pētījuma avoti izmantoti ārzemju zinātnieku darbi, nozares pētījumi, tiesību akti, statistikas dati, uzņēmuma iekšējie dati un internetā pieejamie materiāli. Veiktā analīze autoram ļauj secināt, ka kopumā klientu pirktspēja ir kļuvusi vājāka un pārdošanas apjomi samazinās, kas ietekmē arī uzņēmuma peļņu. Vēl jo vairāk, būtisks iekšējā pieprasījuma pieaugums nav gaidāms, kas palielina konkurenci un samazina biznesa ienesīgumu. Tajā pašā laikā, uzņēmuma galvenā problēma ir nespējā pietiekami mainīties, lai pielāgotos ārējiem apstākļiem, kā rezultātā uzņēmuma finansiālā stabilitāte un nākotnes ienesīgums ir nestabils. Esošajā situācijā, autors piedāvā uzņēmumam īstenot uzņēmuma pārstrukturēšanas stratēģiju un veikt resursu pārskatu, kas ļaus padarīt efektīvāku resursu izmantošanu un iegūt līdzekļus, lai nodrošinātu finanšu stabilitāti un iespēju attīstīt uzņēmumu. Pirmajā nodaļā autors īsi apraksta kompāniju. Otrajā nodaļā veic tirdzniecības nozares ārējās vides un konkurences struktūras analīzi, nosaka stratēģiskās grupas un uzņēmuma stāvokli tirgū. Trešajā nodaļā autors analizē uzņēmuma iekšējo vidi un veicSVID analīzi. Darba turpinājumā autors definē problēmu un piedāvā alternatīvas stratēģijas, sniedz rekomendācijas, bet darba noslēgumu velta stratēģijas ieviešanas plānam. Maģistra darbs ir rakstīts anglu valodā un tajā ir 14 tabulas, 15 attēli un 4 pielikumi.
Keywords In maģistra darba autors izmanto šādas pētījumu metodes: Pārskats par datu primāro un sekundāro; Vides analīze (PEST, BCG matrica, SVID, Portera piecu spēku); Kvantitatīvās pētniecības metodes (aprēķins finanšu koeficientu, aptauja attīstības un rezultātu analīze); Kvalitatīvās pētniecības metodes (ekspertu intervijas ar nozares pārstāvjiem);
Keywords in English In Master Thesis author uses the following research methods: Review of data from primary and secondary sources; Environment analysis (PEST, BCG matrix, SWOT, Porter’s Five Forces); Quantitative research methods (calculation of financial coefficients, survey development and result analysis); Qualitative research methods (expert interviews with industry representatives);
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 04.06.2015 11:46:43