Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Industry Service Partner"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Quality Management System in the "Industry Service Partner" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Anotācija Mihaiļenko O. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA “Industry Service Partner”: Bakalaura darbs / O.Mihaiļenko, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 5 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 12 angļu, 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt SIA „Industry Service Partner” kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un, balstoties uz iekšējā audita rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kuru īstenošanas rezultātā tiks veicināta uzņēmuma turpmākā ekonomiskā attīstība. Pirmajā darba daļā izpētīti un analizēti literatūras avoti par kvalitātes vadības sistēmām un ISO 9001:2008 standartu, kā arī apskatītas kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas un uzturēšanas aktuālas problēmas. Izpētītas iekšējā audita, kā arī problēmu cēloņu analīzes un pilnveides aktivitāšu plānošanas metodes. Otrajā darba daļā analizēta SIA „Industry Service Partner” attīstība, organizatoriskā struktūra, kā arī iekšējie procesi. Izvērtēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 standarta prasībām, veikta iekšējā audita laikā konstatēto neatbilstību cēloņu analīze. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas virzīti uz kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi un uzņēmuma turpmākas attīstības veicināšanu. Noteikti pilnveides aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie resursi, izmaksas, kā arī ieguvumi. Nozīmīgākais secinājums, ka SIA „Indusry Service Partner” attīstība notiek straujāk, nekā tiek veidota un adaptēta tekošām pārmaiņām uzņēmuma iekšējo procesu vadības un savstarpējas komunikācijas sistēma.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēma, neatbilstība, pilnveide
Atslēgas vārdi angļu valodā Quality management system, non-conformity, improvement
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2015 12:48:33