Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA "Industry Service Partner"
Title in English "Improvement of Quality Management System in the "Industry Service Partner" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Dipl.darba aizs.vec.spec., Liāna Salzemniece
Abstract Mihaiļenko O. Kvalitātes vadības sistēmas pilnveide SIA “Industry Service Partner”: Bakalaura darbs / O.Mihaiļenko, J.Pildavs. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015.- 72 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 72 lpp., tajā iekļauti 12 attēli, 5 tabulas un 1 formula. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 22 avoti latviešu, 12 angļu, 3 krievu valodā. Darbam pievienoti 7 pielikumi. Darba mērķis ir izvērtēt SIA „Industry Service Partner” kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un, balstoties uz iekšējā audita rezultātiem, izstrādāt priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas pilnveidei, kuru īstenošanas rezultātā tiks veicināta uzņēmuma turpmākā ekonomiskā attīstība. Pirmajā darba daļā izpētīti un analizēti literatūras avoti par kvalitātes vadības sistēmām un ISO 9001:2008 standartu, kā arī apskatītas kvalitātes vadības sistēmu ieviešanas un uzturēšanas aktuālas problēmas. Izpētītas iekšējā audita, kā arī problēmu cēloņu analīzes un pilnveides aktivitāšu plānošanas metodes. Otrajā darba daļā analizēta SIA „Industry Service Partner” attīstība, organizatoriskā struktūra, kā arī iekšējie procesi. Izvērtēta uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 standarta prasībām, veikta iekšējā audita laikā konstatēto neatbilstību cēloņu analīze. Trešajā darba daļā sniegti priekšlikumi atklāto problēmu risināšanai, kas virzīti uz kvalitātes vadības sistēmas pilnveidi un uzņēmuma turpmākas attīstības veicināšanu. Noteikti pilnveides aktivitāšu īstenošanai nepieciešamie resursi, izmaksas, kā arī ieguvumi. Nozīmīgākais secinājums, ka SIA „Indusry Service Partner” attīstība notiek straujāk, nekā tiek veidota un adaptēta tekošām pārmaiņām uzņēmuma iekšējo procesu vadības un savstarpējas komunikācijas sistēma.
Keywords Kvalitātes vadības sistēma, neatbilstība, pilnveide
Keywords in English Quality management system, non-conformity, improvement
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 02.06.2015 12:48:33