Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Procesu vadības pilnveide SIA "Jēkabpils optika"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Processes Management in the "Jēkabpils optika" Ltd"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., Ilze Kairiša
Recenzents Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Anotācija Kalniņa I. Procesu pilnveide SIA „Jēkabpils Optika”: Bakalaura darbs / I. Kalniņa, I. Kairiša. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. –69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA „Jēkabpils Optika” pakalpojumu vadības un klientu apkalpošanas procesu pilnveidei, lai veicinātu uzņēmuma darbības efektivitātes un klientu apmierinātības paaugstināšanu. Pirmajā darba daļā ir izvērtēti pakalpojumu vadības un kvalitātes vadības teorētiskie aspekti, to ietekme uz klientu attiecību vadību un darba efektivitāti, analizētas pielietojamās metodes, modeļi, sistēmas un principi saistībā ar optikas nozari. Otrajā darba daļā ir analizēta pakalpojumu vadība un kvalitātes sistēma uzņēmumā, izstrādāts pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanas pētījums, noteikts klientu apmierinātības līmenis ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Trešajā daba daļā, izmantojot procesa pilnveides metodes, kas balstītas uz aprēķiniem un pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi SIA „Jēkabpils Optika” pamatdarbības procesu pilnveidošanai. Procesu vadība, resursu plānošana un vadība, darbinieku savstarpējā komunikācija ir būtiski faktori, kas ietekmē klientu apmierinātības līmeni ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Klientu apmierinātības paaugstināšanas nolūkā būtu jāīsteno darba kultūras menedžmenta pieeja, efektīva laika plānošana, kas vērsta uz uzņēmuma mērķa sasniegšanu, ieviešot procesu vadības pieeju, pārskatot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ieviešot jaunus pakalpojumus, īstenojot uzņēmuma reklāmas iespējas.
Atslēgas vārdi Procesu vadības pilnveide, klientu apmierinātība, procesu vadība, kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Process management, process management improvement, customer satisfaction, quality management
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 01.06.2015 18:38:51