Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Procesu vadības pilnveide SIA "Jēkabpils optika"
Title in English "Improvement of Processes Management in the "Jēkabpils optika" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Ilze Kairiša
Reviewer Mg.oec., Oksana Lentjušenkova
Abstract Kalniņa I. Procesu pilnveide SIA „Jēkabpils Optika”: Bakalaura darbs / I. Kalniņa, I. Kairiša. – Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma „Visaptverošā kvalitātes vadība”, 2015. –69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 22 attēli, 6 tabulas, 4 formulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 39 avoti latviešu, 11 angļu valodā. Darbam pievienoti 2 pielikumi. Darba mērķis ir izstrādāt priekšlikumus SIA „Jēkabpils Optika” pakalpojumu vadības un klientu apkalpošanas procesu pilnveidei, lai veicinātu uzņēmuma darbības efektivitātes un klientu apmierinātības paaugstināšanu. Pirmajā darba daļā ir izvērtēti pakalpojumu vadības un kvalitātes vadības teorētiskie aspekti, to ietekme uz klientu attiecību vadību un darba efektivitāti, analizētas pielietojamās metodes, modeļi, sistēmas un principi saistībā ar optikas nozari. Otrajā darba daļā ir analizēta pakalpojumu vadība un kvalitātes sistēma uzņēmumā, izstrādāts pakalpojumu sniegšanas kvalitātes novērtēšanas pētījums, noteikts klientu apmierinātības līmenis ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Trešajā daba daļā, izmantojot procesa pilnveides metodes, kas balstītas uz aprēķiniem un pētījuma rezultātiem, izstrādāti priekšlikumi SIA „Jēkabpils Optika” pamatdarbības procesu pilnveidošanai. Procesu vadība, resursu plānošana un vadība, darbinieku savstarpējā komunikācija ir būtiski faktori, kas ietekmē klientu apmierinātības līmeni ar uzņēmuma sniegtajiem pakalpojumiem. Klientu apmierinātības paaugstināšanas nolūkā būtu jāīsteno darba kultūras menedžmenta pieeja, efektīva laika plānošana, kas vērsta uz uzņēmuma mērķa sasniegšanu, ieviešot procesu vadības pieeju, pārskatot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti, ieviešot jaunus pakalpojumus, īstenojot uzņēmuma reklāmas iespējas.
Keywords Procesu vadības pilnveide, klientu apmierinātība, procesu vadība, kvalitātes vadība
Keywords in English Process management, process management improvement, customer satisfaction, quality management
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 01.06.2015 18:38:51