Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Eiropas reģionālā attīstības fonda izmantošanas efektivitāte Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Efficiency of European Regional Development Fund Apllication in Latvia"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Konstantins Didenko
Recenzents Dr.oec. Ieva Andersone, docente
Anotācija Maģistra darba tēma ir Eiropas reģionālā attīstības fonda izmantošanas efektivitāte Latvijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem. Ievadā autore norāda tēmas aktualitāti, raksturo pētījuma objektu un priekšmetu, formulē pētījuma mērķi un darba novitātes, kā arī izvirza uzdevumus. Analītiskajā daļā maģistra darba autore sniedz vispusīgu ieskatu par ES reģionālajā politikā, kā arī analizē ERAF aktuālāko statistikas informāciju un datus Latvijā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā darbības programmu griezumā. Teorētiskā daļa tiek veltīta ERAF efektivitātes novērtēšanas metožu apskatam. Tiek aplūkotas gan tādas makroekonomiskās analīzes metodes kā HERMIN, QUEST un citi modeļi, gan arī mikroekonomiskās analīzes veidi, piemēram, izmaksu ieguvumu analīze. Tāpat tiek atspoguļota pētījumā izmantotā metodoloģija, balstoties uz daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes modeli. Savukārt zinātniski praktiskajā daļā, izmantojot DLPA modeli un balstoties uz 6 kritērijiem, tiek novērtēta ERAF ietekme un izmantošanas efektivitāte 2.darbības programmai “Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī apkopoti finansējuma saņēmēju aptaujas anketu rezultāti un ekspertu intervijas. Noslēgumā autore izstrādā priekšlikumus ERAF uzraugošajām institūcijām un sadarbības iestādei nākamajam plānošanas periodam ERAF efektīvākai izmantošanai, kā arī izstrādā secinājumus. Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēs, kas ietver 23 tabulas, 10 attēlus, 5 formulas un 4 pielikumus. Maģistra darba izstrādāšanai tika izmantoti 37 literatūras avoti.
Atslēgas vārdi Eiropas reģionālās attīstības fonds, efektivitātes novērtēšana, daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes modelis, 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Atslēgas vārdi angļu valodā European Regional Development Fund, evaluation of efficiency, multi-criteria decision analysis model, 2nd operational program “Entrepreneurship and innovation”
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 28.05.2015 11:00:21