Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Eiropas reģionālā attīstības fonda izmantošanas efektivitāte Latvijā"
Title in English "Efficiency of European Regional Development Fund Apllication in Latvia"
Author Madara Vāciete
Department Institute of Business Engineering and Management
Scientific advisor Dr.oec. Konstantins Didenko
Reviewer Dr.oec. Ieva Andersone, docente
Abstract Maģistra darba tēma ir Eiropas reģionālā attīstības fonda izmantošanas efektivitāte Latvijā. Maģistra darbs sastāv no ievada, analītiskās daļas, teorētiskās daļas, zinātniski praktiskās daļas, secinājumiem un priekšlikumiem, kā arī no bibliogrāfiska saraksta un pielikumiem. Ievadā autore norāda tēmas aktualitāti, raksturo pētījuma objektu un priekšmetu, formulē pētījuma mērķi un darba novitātes, kā arī izvirza uzdevumus. Analītiskajā daļā maģistra darba autore sniedz vispusīgu ieskatu par ES reģionālajā politikā, kā arī analizē ERAF aktuālāko statistikas informāciju un datus Latvijā 2007. – 2013.gada plānošanas periodā darbības programmu griezumā. Teorētiskā daļa tiek veltīta ERAF efektivitātes novērtēšanas metožu apskatam. Tiek aplūkotas gan tādas makroekonomiskās analīzes metodes kā HERMIN, QUEST un citi modeļi, gan arī mikroekonomiskās analīzes veidi, piemēram, izmaksu ieguvumu analīze. Tāpat tiek atspoguļota pētījumā izmantotā metodoloģija, balstoties uz daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes modeli. Savukārt zinātniski praktiskajā daļā, izmantojot DLPA modeli un balstoties uz 6 kritērijiem, tiek novērtēta ERAF ietekme un izmantošanas efektivitāte 2.darbības programmai “Uzņēmējdarbība un inovācijas”, kā arī apkopoti finansējuma saņēmēju aptaujas anketu rezultāti un ekspertu intervijas. Noslēgumā autore izstrādā priekšlikumus ERAF uzraugošajām institūcijām un sadarbības iestādei nākamajam plānošanas periodam ERAF efektīvākai izmantošanai, kā arī izstrādā secinājumus. Maģistra darbs sastāv no 86 lappusēs, kas ietver 23 tabulas, 10 attēlus, 5 formulas un 4 pielikumus. Maģistra darba izstrādāšanai tika izmantoti 37 literatūras avoti.
Keywords Eiropas reģionālās attīstības fonds, efektivitātes novērtēšana, daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas analīzes modelis, 2.darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas"
Keywords in English European Regional Development Fund, evaluation of efficiency, multi-criteria decision analysis model, 2nd operational program “Entrepreneurship and innovation”
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 28.05.2015 11:00:21