Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā"
Nosaukums angļu valodā "Prospects of towns and their municipalities in Latvia"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs Mg. oec., dipl, oec., prakt.. doc. U. Kamols
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Anotācija ANOTĀCIJA Maģistra darba "Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā" autore ir Inga Kargane, tā zinātniskais vadītājs ir Mg.oec., Dipl.oec.praktiskais docents Uldis Kamols. Darba aktualitāte ir mazpilsētu un to novadu iedzīvotāju atšķirīgais dzīves līmenis Latvijā un strādājošo pārcelšanās uz patstāvīgu dzīves vietu tuvāk galvaspilsētai vai novadu centram, kā rezultātā pasliktinās situācija reģionu nomalēs – samazinās skolēnu skaits, tiek likvidētas skolas, samazinās pakalpojumu daudzums un kvalitāte. Maģistra darbs veidots no trim daļām un apakšnodaļām. Darba pirmajā – teorētiskajā daļā ir apkopota informācija par darba un dzīves vietas iespējām mazpilsētās un to novados. Noskaidrots Latvijas reģionālais iedalījums un plānošanas sistēmas struktūra, kā arī to ietekmējošie faktori. Darba otrajā – analītiskajā daļā ir raksturots Ķeguma novads un tā attīstību ietekmējošie faktori salīdzinājumā ar citiem Rīgas Reģiona novadiem. Maģistra darba trešajā - praktiskajā daļā ir apkopoti iedzīvotāju aptaujas rezultātu dati un izvērtētas Ķeguma novada attīstības perspektīvas. Maģistra darba noslēguma daļā ir izdarīti secinājumi par mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvām un sniegti priekšlikumi turpmākai attīstībai. Kā avoti pētījumam kalpo vispārējā un speciālā literatūra, periodika, plānošanas dokumenti un likumi, internets, statistisko datu krājumi, LR Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie dati, kā arī autora personīgā pieredze. Darbā ir izmantoti 43 literatūras avoti. Maģistra darba apjoms ir 92 lpp. Darbā ir ievietotas 3 tabulas un 58 attēli un pievienots 1 pielikums. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Kargane I. Mazpilsētu un to novadu attīstības perspektīvas Latvijā: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.- Datorsalikums. – Rīgas Tehniskā universitāte, 2015.- 92 lpp.
Atslēgas vārdi mazpilsēta, novads, lauki, attīstības perspektīvas
Atslēgas vārdi angļu valodā town, municipal, country, prospects
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 22.05.2015 09:22:25