Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Reklāmas ietekme pārdošanas veicināšanā"
Nosaukums angļu valodā "Influence of Advertising in Sales Promotion"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Dr.oec. Elīna Gaile-Sarkane
Recenzents Dr.oec. Rita Greitāne, docente
Anotācija Maģistra darba tēma ir „Reklāmas ietekme pārdošanas veicināšanā”. Maģistra darba mērķis ir balstoties uz reklāmas vadības teoriju, izstrādāt ieteikumus reklāmas uztveres efektivitātes palielināšanā. Darba uzdevumi ir noteikti atbilstoši izvirzītajam mērķim. Darbā ir trīs daļas - analītiskā, teorētiskā un zinātniski-praktiskā.Pirmajā daļā ir apskatīta Pasaules un Latvijas reklāmas tirgu attīstības tendences – to apjoms naudas izteiksmē, attīstības prognozes, izdevumu sadale pēc ģeogrāfiskajiem reģioniem un sadalījums pēc mediju grupām. Kā arī tiek veikta Latvijas reklāmas likumdošanas un reklāmas komunikāciju modeļu attīstības teorētisko nostādņu analīze. Otrajā daļā tiek apskatītas un salīdzinātas reklāmas definīcijas, kā arī tiek apskatīta reklāmas komunikācijas modeļu izstrāde, patērētāju reklāmas ietekmes sociālkultūras un psiholoģiskie faktori un patērētāju pirkuma lēmuma pieņemšanas process. Tiek veikta televīzijas reklāmas priekšrocību un trūkumu analīze, kā arī izstrādātas divas novitātes.Darba zinātniski-praktiskajā daļā tiek analizēta un apkopota periodā no 2015. gada 8. aprīļa līdz 2015. gada 22. aprīlim veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja par reklāmas uztveri dažādās patērētāju kategorijās, pamatojoties uz autores izstrādātam novitātēm tiek izanalizēts ‘’Nutrilon’’ zīmola reklāmas klips, kā arī tiek piedāvāta reklāmas ietekmes uz pārdošanas apjomu, tirgus daļas izmaiņas un produkta atpazīstamības izmaiņas aprēķināšanas formulas. Maģistra darbs un autores izstrādātie priekšlikumi būs praktiski pielietojami jebkuram reklāmdevējam, kas vēlas ar reklāmas palīdzību palielināt produkta vērtību, atpazīstamību, tirgus daļu un patērētāju pieprasījumu pēc reklamēta produkta. Maģistra darba izstrādei ir izmantoti 38 informācijas avoti, tā apjoms - 80 lappuses, izmantoti 33 attēli, 11 tabulas un 1 pielikums.
Atslēgas vārdi reklāma, patērētāju ietekme, pārdošanas apjoms, aptauja
Atslēgas vārdi angļu valodā advertising, consumer influence, sales volume, questionnaire
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.05.2015 20:43:40