Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Startup uzņēmumu būtība un tipi"
Nosaukums angļu valodā "Nature and Types of Start-up Companies"
Struktūrvienība 22000 Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Darba vadītājs Mg.oec., L.Kamola
Recenzents Dr.oec., prof. V.Nešpors
Anotācija ANOTĀCIJA Bakalaura darba autore Inga Kalniša, bakalaura darba zinatniskā vadītāja Mg.oec., pr.doec. Līga Kamola. Bakalaura darba tēma: „ „Startup” uzņēmumu būtība un tipi”. Bakalaura darbs sastāv no divām daļām, teorētiskās un praktiskās daļas. Teorētiskajā daļā tiek veikta literatūras avotu analīze par „startup” jēdzienu, tā būtību, tipiem un galvenajām problēmām. Praktiskajā daļā ar aprēķinu starpniecību sniegts ieskats par bakalaura darba teorētiskajā daļā izvirzīto problēmu. Pēc daudzkritēriju lēmumu pieņemšanas metodes tika izvērtēti un salīdzināti vairāki uzņēmumi. Veicot datu analīzi, tika izvirzīti ieteikumi un secinājumi par uzņēmumu vērtēšanas modeli. Darba izstrādē izmantota zinātniskā literatūra, dokumentālā filma, globālajā tīmeklī pieejamā informācija, kā arī publiski pieejamie uzņēmumu dati, uzņēmumu oficiālās publikācijas un uzņēmumu nepublicētā informācija. Bakalaura darbs izstrādāts datorsalikumā uz 54 lpp., tajā iekļautas 12 tabulas un 7 attēli. Izmantotās literatūras saraksts ietver 32 avotus. Kalniša, I. „Startup” uzņēmumu būtība un tipi: Bakalaura darbs/Zinatn.Vadītāja Kamola,L –Datorsalikums- Rīga: RTU, 2015.- 54 lpp.
Atslēgas vārdi "startup"; investori; finansējums; riska kapitāls.
Atslēgas vārdi angļu valodā startup; investors ; financing; venture capital.
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 14.05.2015 21:27:30