Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Arhitektūra
Nosaukums Cēsu pilsētvides identitāte un attīstība
Nosaukums angļu valodā Identity and Development of Cesis Town
Struktūrvienība 01T00 Arhitektūras un dizaina institūts
Darba vadītājs U.Bratuškins
Recenzents Arhitekts I.Dirveiks
Anotācija Cēsnieks ir lepns par savu pilsētu, ļoti izteikti lepojas ar savu vēsturi, it sevišķi, ar viduslaiku pili un faktu, ka tieši Cēsīs radies Latvijas sarkanbaltsarkanais karogs. Lai arī lielākā daļa iedzīvotāju nav ļoti zinoši par Cēsu vēsturi un kultūru, tie ar to labprāt identificējas. Pilsētas identitāti veido esošās dabas vērtības, ģeogrāfiskais novietojums, vietas vēsture, esošā un plānotā apbūve un tās sabiedrība – cilvēki, kas apdzīvo konkrēto vietu, cilvēki, kas ir netāli kaimiņi un cilvēki, kas ir viesi. Visi šie faktori darbojas kā vienots, nedalāms kopums. Valda Lindes bakalaura darbā „Cēsu pilsētvides identitāte un attīstība” tiek aplūkota Cēsu pilsētas identitāte kā īpašību un procesu kopums, kas nosaka vides unikalitāti un specifiku ar tikai sev raksturīgām arhitektoniski telpiskām un emocionālām iezīmēm dialogā ar pilsētvides un pilsētas attīstības procesiem. Bakalaura darbs sastāv no 3 nodaļām, tajā pētīta Cēsu pilsētvides identitāte un tās saikne ar pilsētvides attīstības procesiem. Darba mērķis ir izanalizēt, kā vēsturiski veidojusies Cēsu pilsētas identitāte, kāda tā ir šodien un kā identitātes stiprināšana un attīstība varētu veicināt Cēsu pilsētvides atmodu. Mērķa sasniegšanai tika izpētīta un apkopota ar identitātes jēdzienu saistītā teorija, informācija par Cēsu pilsētas telpiskās attīstības vēsturi, plānošanu ietekmējoši faktori Cēsu pilsētā. Kā arī analizēta esošā telpiskā situācija un publiskā telpa Cēsu pilsētā, un veikta socioloģiska aptauja, kuras 511 respondentu atbildes ņemtas vērā izdarot galvenos pētījuma secinājumus. Pamatojoties uz visu darbā iekļauto informāciju par galveno Cēsu pilsētvides identitātes vērtību var uzskatīt tās kultūrvēsturiskās un dabiskās ainavas, kas saglabājušas savu unikalitāti un potenciālu kalpot ne vien kā vienojošs un nepārtraukts pilsētvides elements, bet arī kā sociāls, politisks un ekonomisks pilsētas virzītājspēks. Bakalaura darbs sastāv no 79 lapaspusēm, 14 attēliem, 29 shēmām, 5 grafikiem, 7 pielikumiem un 143 izmantotajiem informācijas avotiem.
Atslēgas vārdi Cēsu pilsētvide, identitāte, attīstība, potenciāls
Atslēgas vārdi angļu valodā Cesis urban environment, identity, development, potential
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 19.01.2015 14:04:52