Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums "Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums"
Nosaukums angļu valodā "Assessment of Strategic Planning of Jūrmala City Development"
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs U. Kamols
Recenzents Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Anotācija Maģistra darba izstrādātājs Gunta Smalkā. Maģistra darba vadītājs prakt. doc., Mg.oec., Dipl.oec.Uldis Kamols. Maģistra darba temats: “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums”. Maģistra darba apjoms 84 lapas, darbā iekļautas 10 tabulas un 4 attēli. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli - literatūras avoti: speciālā literatūra ekonomikas teorijā un plānošanas dokumentu izstrādes metodiskie norādījumi, Latvijas Republikas stratēģiskās plānošanas procesu regulējošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti, Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes interneta vietnē www.jurmala.lv publicētie materiāli, kā arī Jūrmalas pilsētas domes nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: raksturota stratēģiskās plānošanas nozīme valsts un reģionu attīstībā, plānošanas dokumentu izstrādes pamatideja, mērķis un rīcības virzieni, kā arī normatīvā bāze izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses; analizēti Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumenti - attīstības stratēģija, attīstības programma 2014. – 2020.gadam un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums, kā arī šo dokumentu ietekme uz pilsētas attīstību; analizēti stratēģiskās plānošanas izvirzīto mērķu sasniegšanas instrumenti, kā piemēru izmantojot Lielupes ostas attīstības stratēģiju, Ķemeru attīstības vīziju un pilsētas centrālās daļas lokālplānu; raksturota Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu ietekme uz pilsētas ekonomiku. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Smalkā G. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.-Datorsalikums. -Rīgas Tehniskā Universitāte,2014.- 84 lpp
Atslēgas vārdi stratēģiskā plānošana
Atslēgas vārdi angļu valodā strategic planning
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 10.01.2015 10:34:55