Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language "Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums"
Title in English "Assessment of Strategic Planning of Jūrmala City Development"
Department 22067 Division of Continuing Education of Faculty of Engineering Economics and Management
Scientific advisor U. Kamols
Reviewer Dr. oec., asoc. prof. T. Survilo
Abstract Maģistra darba izstrādātājs Gunta Smalkā. Maģistra darba vadītājs prakt. doc., Mg.oec., Dipl.oec.Uldis Kamols. Maģistra darba temats: “Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums”. Maģistra darba apjoms 84 lapas, darbā iekļautas 10 tabulas un 4 attēli. Maģistra darba izstrādē izmantotie materiāli - literatūras avoti: speciālā literatūra ekonomikas teorijā un plānošanas dokumentu izstrādes metodiskie norādījumi, Latvijas Republikas stratēģiskās plānošanas procesu regulējošie normatīvie akti un plānošanas dokumenti, Jūrmalas pilsētas ilgtermiņa un vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumenti, kā arī Jūrmalas pilsētas domes interneta vietnē www.jurmala.lv publicētie materiāli, kā arī Jūrmalas pilsētas domes nepublicētie materiāli. Maģistra darba galvenie rezultāti: raksturota stratēģiskās plānošanas nozīme valsts un reģionu attīstībā, plānošanas dokumentu izstrādes pamatideja, mērķis un rīcības virzieni, kā arī normatīvā bāze izvirzīto mērķu sasniegšanai, lai nodrošinātu reģiona ilgtspējīgu attīstību, līdzsvarojot sabiedrības labklājības, vides un ekonomiskās attīstības intereses; analizēti Jūrmalas pilsētas plānošanas dokumenti - attīstības stratēģija, attīstības programma 2014. – 2020.gadam un Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojums, kā arī šo dokumentu ietekme uz pilsētas attīstību; analizēti stratēģiskās plānošanas izvirzīto mērķu sasniegšanas instrumenti, kā piemēru izmantojot Lielupes ostas attīstības stratēģiju, Ķemeru attīstības vīziju un pilsētas centrālās daļas lokālplānu; raksturota Jūrmalas pilsētas attīstības plānošanas dokumentu ietekme uz pilsētas ekonomiku. Maģistra darba bibliogrāfiskais apraksts: Smalkā G. Jūrmalas pilsētas attīstības stratēģiskās plānošanas novērtējums: Maģistra darbs/ Vadītājs: Kamols U.-Datorsalikums. -Rīgas Tehniskā Universitāte,2014.- 84 lpp
Keywords stratēģiskā plānošana
Keywords in English strategic planning
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 10.01.2015 10:34:55