Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Ekonomika
Nosaukums „Kultūras nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošana Ventspils novadā”
Nosaukums angļu valodā “Improvement of Culture Sphere Financing System in Ventspils Region”
Struktūrvienība 22503 Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedra
Darba vadītājs T.Survilo
Recenzents Mg.oec., prakt. doc.U.Kamols
Anotācija Maģistra darba temats Kultūras nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošana Ventspils novadā. Darba autore Rīgas Tehniskās universitātes, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras, studiju programmas ekonomika pilna laika studente Evija Upīte. Maģistra darba vadītājs: Tatjana Survilo RTU asoc.profesore, Dr.oec. Maģistra darbs sastāv no ievada, satura, četrām izklāsta pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmās daļas ietvaros tiek apskatīti teorētiskie aspekti, definēti kultūras un mākslas jēdzieni. Kā arī izpētīts kultūras un mākslas nozares tiešā un netiešā ietekme uz tautsaimniecības un reģionu attīstību. Izpētīts finansēšanas avotu nozīme kultūras nozarē. Šī darba ietvaros tiek apskatītas arī radošās un kultūras industrijas, kam šodien tiek pievērsta būtiska uzmanība ne tikai Latvijas līmenī, bet visas pasaules līmenī. Otrās daļas ietvaros raksturota Ventspils novada pašvaldība un izpētīta Ventspils novada budžeta sastādīšanas kārtība un analizēts budžets laika periodā no 2009.-2013.gadam. Ir izpētīta budžeta sadalīšana struktūrvienībām. Trešās daļas ietvaros raksturota Kultūras nozare Ventspils novadā, analizēti kultūras nozarei piešķirtie finanšu līdzekļi, kā arī analizēti tās ieņēmumi. Šajā nodaļā apkopoti un izanalizēti aptaujas par kultūras nozari Ventspils novadā rezultāti. Ceturtā nodaļa ir balstīta uz kultūras nozares ieņēmumu analīzi un ir izstrādāti priekšlikumi to palielināšanai par piemēru ņemot Ugāles tautas namu Gaisma. Līdz ar to ir izpētīts Ugāles tautas nama Gaisma kultūras produktu piedāvājums, balstoties uz aptaujas rezultātiem tiek pieņemts pieprasītākais kultūras pasākums, kuram izstrādāta projekta tāme. Izpētīta un izanalizēta kultūras nozares ieņēmumu palielināšana ar biļešu pārdošanas palīdzību. Balstoties uz aptaujas rezultātiem izveidota jauns biļešu piedāvājums, kam aprēķināts Bez zaudējuma punkts. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi, kas izstrādāti pēc veiktās analīzes. Darba kopējais apjoms 77 lapaspuses. Darbā ir 51attēls un 7 tabulas, izmantoti 34 literatūras avoti, un ir 2 pielikumi.
Atslēgas vārdi Kultūra un māksla, kultūras produkts, budžeta analīze, Bezzaudējuma punkts
Atslēgas vārdi angļu valodā Culture and arts, cultural product, budget analysis, break-even point
Valoda lv
Gads 2015
Darba augšupielādes datums un laiks 17.12.2014 22:47:52