Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Economics
Title in original language „Kultūras nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošana Ventspils novadā”
Title in English “Improvement of Culture Sphere Financing System in Ventspils Region”
Department
Scientific advisor T.Survilo
Reviewer Mg.oec., prakt. doc.U.Kamols
Abstract Maģistra darba temats Kultūras nozares finansēšanas sistēmas pilnveidošana Ventspils novadā. Darba autore Rīgas Tehniskās universitātes, Teritoriju attīstības pārvaldības un pilsētekonomikas katedras, studiju programmas ekonomika pilna laika studente Evija Upīte. Maģistra darba vadītājs: Tatjana Survilo RTU asoc.profesore, Dr.oec. Maģistra darbs sastāv no ievada, satura, četrām izklāsta pamatdaļām, secinājumiem un priekšlikumiem, bibliogrāfiskā saraksta un pielikumiem. Pirmās daļas ietvaros tiek apskatīti teorētiskie aspekti, definēti kultūras un mākslas jēdzieni. Kā arī izpētīts kultūras un mākslas nozares tiešā un netiešā ietekme uz tautsaimniecības un reģionu attīstību. Izpētīts finansēšanas avotu nozīme kultūras nozarē. Šī darba ietvaros tiek apskatītas arī radošās un kultūras industrijas, kam šodien tiek pievērsta būtiska uzmanība ne tikai Latvijas līmenī, bet visas pasaules līmenī. Otrās daļas ietvaros raksturota Ventspils novada pašvaldība un izpētīta Ventspils novada budžeta sastādīšanas kārtība un analizēts budžets laika periodā no 2009.-2013.gadam. Ir izpētīta budžeta sadalīšana struktūrvienībām. Trešās daļas ietvaros raksturota Kultūras nozare Ventspils novadā, analizēti kultūras nozarei piešķirtie finanšu līdzekļi, kā arī analizēti tās ieņēmumi. Šajā nodaļā apkopoti un izanalizēti aptaujas par kultūras nozari Ventspils novadā rezultāti. Ceturtā nodaļa ir balstīta uz kultūras nozares ieņēmumu analīzi un ir izstrādāti priekšlikumi to palielināšanai par piemēru ņemot Ugāles tautas namu Gaisma. Līdz ar to ir izpētīts Ugāles tautas nama Gaisma kultūras produktu piedāvājums, balstoties uz aptaujas rezultātiem tiek pieņemts pieprasītākais kultūras pasākums, kuram izstrādāta projekta tāme. Izpētīta un izanalizēta kultūras nozares ieņēmumu palielināšana ar biļešu pārdošanas palīdzību. Balstoties uz aptaujas rezultātiem izveidota jauns biļešu piedāvājums, kam aprēķināts Bez zaudējuma punkts. Darba nobeigumā formulēti secinājumi un priekšlikumi, kas izstrādāti pēc veiktās analīzes. Darba kopējais apjoms 77 lapaspuses. Darbā ir 51attēls un 7 tabulas, izmantoti 34 literatūras avoti, un ir 2 pielikumi.
Keywords Kultūra un māksla, kultūras produkts, budžeta analīze, Bezzaudējuma punkts
Keywords in English Culture and arts, cultural product, budget analysis, break-even point
Language lv
Year 2015
Date and time of uploading 17.12.2014 22:47:52