Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Nosaukums „Eiropas Savienības fondu pieejamības veicināšana Latvijā”
Nosaukums angļu valodā „Availabilities facilitation of European Union in Latvia”
Struktūrvienība 22314 Starptautisko ekonomisko sakaru, transporta ekonomikas un loģistikas katedra
Darba vadītājs O.Bogdanova
Recenzents
Anotācija Maģistra darbu Eiropas Savienības fondu pieejamības veicināšana Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Sabīne Spurķe. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz ES fondu apguves sistēmas analīzi Latvijā, izstrādāt priekšlikumus ES fondu pieejamības veicināšanai, uzlabojot projektu ieviešanas sistēmu. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, tajā skaitā salīdzināšanas un anketēšanas metode, grafiskās analīzes metode, statiskās datu analīzes metode un SVID analīze. Maģistra darbā ES fondu pieejamības veicināšana Latvijā tiek skatīta kontekstā ar ES fondu apguves sistēmu, kas tiek analizēta, izmantojot aptaujā pausto ES fondu īstenotāju viedokli un publiski pieejamos ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju ziņojumus un pētījumus. Maģistra darba novitātes elementi: -risinājums projektu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas kārtības izmaiņām, lai novērstu funkciju dublēšanos; -izstrādāts metodiskais materiāls finansējuma saņēmējiem, kurā konspektīvi apkopota galvenā informācija par iepirkumiem; -risinājumu kopums projektu vadības uzlabošanai ES fondu finansējuma saņēmējiem. Pētījuma praktisko lietderīgumu nosaka ES fondu ieviešanas sistēmas novērtējums, rezumējot ES fondu projektu īstenotāju aptaujā izteikto viedokli, kā arī analizējot primāros un sekundāros informācijas avotus, kā rezultātā izstrādātie risinājumi ir saistoši projektu īstenotājiem. Maģistra darba apjoms ir 113 lpp., kurā ir iekļautas 18 tabulas, 37 attēli, 6 pielikumi uz 16 lpp. un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Atslēgas vārdi Eiropas Savienības fondi, ERAF, ESF, KF, fondu pieejamības veicināšana Latvijā
Atslēgas vārdi angļu valodā European Union funds, ERDF, ESF, CF, funds availability in Latvia
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 12.12.2014 08:16:32