Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Organization and Management of International Economic Relations
Title in original language „Eiropas Savienības fondu pieejamības veicināšana Latvijā”
Title in English „Availabilities facilitation of European Union in Latvia”
Department 22314 Department of International Business, Transport Economics and Logistics
Scientific advisor O.Bogdanova
Reviewer
Abstract Maģistra darbu Eiropas Savienības fondu pieejamības veicināšana Latvijā maģistra grāda starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā iegūšanai ir izstrādājusi studējošā Sabīne Spurķe. Pētījuma mērķis ir, balstoties uz ES fondu apguves sistēmas analīzi Latvijā, izstrādāt priekšlikumus ES fondu pieejamības veicināšanai, uzlabojot projektu ieviešanas sistēmu. Darba izstrādē ir izmantotas kvantitatīvās un kvalitatīvās pētījumu metodes, tajā skaitā salīdzināšanas un anketēšanas metode, grafiskās analīzes metode, statiskās datu analīzes metode un SVID analīze. Maģistra darbā ES fondu pieejamības veicināšana Latvijā tiek skatīta kontekstā ar ES fondu apguves sistēmu, kas tiek analizēta, izmantojot aptaujā pausto ES fondu īstenotāju viedokli un publiski pieejamos ES fondu administrēšanā iesaistīto institūciju ziņojumus un pētījumus. Maģistra darba novitātes elementi: -risinājums projektu vērtēšanas kritēriju apstiprināšanas kārtības izmaiņām, lai novērstu funkciju dublēšanos; -izstrādāts metodiskais materiāls finansējuma saņēmējiem, kurā konspektīvi apkopota galvenā informācija par iepirkumiem; -risinājumu kopums projektu vadības uzlabošanai ES fondu finansējuma saņēmējiem. Pētījuma praktisko lietderīgumu nosaka ES fondu ieviešanas sistēmas novērtējums, rezumējot ES fondu projektu īstenotāju aptaujā izteikto viedokli, kā arī analizējot primāros un sekundāros informācijas avotus, kā rezultātā izstrādātie risinājumi ir saistoši projektu īstenotājiem. Maģistra darba apjoms ir 113 lpp., kurā ir iekļautas 18 tabulas, 37 attēli, 6 pielikumi uz 16 lpp. un 56 bibliogrāfiskā saraksta vienības. Maģistra darbs sastāv no trīs nodaļām teorētiskās, analītiskās, praktiskā pētījuma un projekta daļas.
Keywords Eiropas Savienības fondi, ERAF, ESF, KF, fondu pieejamības veicināšana Latvijā
Keywords in English European Union funds, ERDF, ESF, CF, funds availability in Latvia
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 12.12.2014 08:16:32