Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Pārtikas un veterinārā dienesta darbības pilnveide"
Nosaukums angļu valodā "Improvement of Operations at the Food and Veterinary Service"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Maira Sapata
Recenzents M.sc.oec., Ināra Goba
Anotācija Dukaļska S. Pārtikas un veterinārā dienesta darbības pilnveide: Maģistra darbs / S. Dukaļska, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014 121.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 121 lpp., 19 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 2 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt Pārtikas un veterinārā dienesta darbību, tajā pastāvošo iekšējo procesu esošo stāvokli un, pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, pilnveidot Pārtikas un veterinārā dienestā ieviesto pamatprocesu darbību. Pirmajā darba daļā veikta teorētiskā pamatojuma avotu apskate un analīze par procesu vadības jēdziena skaidrojumiem, procesu pieeju un vadības koncepcijas darbības pamatprincipiem, ietverot procesu vadības metodes. Salīdzināti kvalitātes vadības sistēmas modeļi CAF un EFQM Izcilības modelis, atbilstoši maģistra darba tematikai detalizētāk raksturots ISO 17020 standarts. Veikta pētījuma metodoloģijas izstrāde un darba plāna sagatavošana, lai darba praktiskajā daļā pielietot PVD procesu pārvaldības pilnveides jomu noteikšanai. Otrajā darba daļā raksturota Pārtikas un veterinārā dienesta darbības sfēra, apzinātas dienesta funkcijas un mērķi, aplūkota PVD attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra. Analizēta dienesta iekšējā un ārējā vide, veicot finanšu un materiālo resursu analīzi. Detalizētāk pētīta pārtikas aprites uzraudzības joma, sniegta informācija par PVD pamatprocesiem. Darba gaitā tika izstrādāts pētījums darba procesā izmantoto procedūru novērtēšanai, kā rezultātā noteiktas procedūru pilnveides vietas un izstrādāti priekšlikumi procesu darbības uzlabošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi autores veiktā pētījuma rezultāts ir uzlabota Pārtikas un veterinārā dienesta pamatprocesu vadības sistēma. Lielākā uzmanība tika pievērsta pārtikas aprites pilnveides jomām pārtikas aprites procedūru pilnveide, darba procesu pilnveide, jo Pārtikas un veterinārā dienesta darbības specifikas un kvalitātes vadības pieeja, kā arī autores izvirzītais mērķis nosaka nepārtrauktu procesu pilnveides nepieciešamību. Trešajā darba daļā, pielietojot EFQM Izcilības modeli tika veikts PVD pašnovērtējums un identificētas PVD pamatprocesu būtiskākās pilnveides vietas, kā rezultātā veikti potenciālie izmaksu aprēķini un analīze, nosakot pilnveides rezultātā gūto ieguvumu efektivitāti. Izstrādāts procesu vadības modelis, kurš darbojas par pamatu galveno procesu novērtēšanai un parāda svarīgākos darbību posmus. Piedāvāta uzlabota procesu karte, pielietojot LEAN metodoloģijas pamatprincipus.
Atslēgas vārdi procesi, darbības pilnveide, kvalitātes sistēma, kvalitātes sistēmas modeļi
Atslēgas vārdi angļu valodā processes, performance improvement, quality system, quality system models
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 05.06.2014 10:26:18