Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Master
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Pārtikas un veterinārā dienesta darbības pilnveide"
Title in English "Improvement of Operations at the Food and Veterinary Service"
Author Sintija Dukaļska
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Maira Sapata
Reviewer M.sc.oec., Ināra Goba
Abstract Dukaļska S. Pārtikas un veterinārā dienesta darbības pilnveide: Maģistra darbs / S. Dukaļska, M. Sapata. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, maģistra profesionālo studiju programma Visaptverošā kvalitātes vadība, 2014 121.lpp. Maģistra darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 121 lpp., 19 attēli, 14 tabulas. Bibliogrāfiskajā sarakstā ietverti: 29 avoti latviešu, 2 angļu un 2 krievu valodā. Darbam pievienoti 8 pielikumi. Darba mērķis ir izpētīt un analizēt Pārtikas un veterinārā dienesta darbību, tajā pastāvošo iekšējo procesu esošo stāvokli un, pamatojoties uz iegūtiem rezultātiem, pilnveidot Pārtikas un veterinārā dienestā ieviesto pamatprocesu darbību. Pirmajā darba daļā veikta teorētiskā pamatojuma avotu apskate un analīze par procesu vadības jēdziena skaidrojumiem, procesu pieeju un vadības koncepcijas darbības pamatprincipiem, ietverot procesu vadības metodes. Salīdzināti kvalitātes vadības sistēmas modeļi CAF un EFQM Izcilības modelis, atbilstoši maģistra darba tematikai detalizētāk raksturots ISO 17020 standarts. Veikta pētījuma metodoloģijas izstrāde un darba plāna sagatavošana, lai darba praktiskajā daļā pielietot PVD procesu pārvaldības pilnveides jomu noteikšanai. Otrajā darba daļā raksturota Pārtikas un veterinārā dienesta darbības sfēra, apzinātas dienesta funkcijas un mērķi, aplūkota PVD attīstības vēsture un organizatoriskā struktūra. Analizēta dienesta iekšējā un ārējā vide, veicot finanšu un materiālo resursu analīzi. Detalizētāk pētīta pārtikas aprites uzraudzības joma, sniegta informācija par PVD pamatprocesiem. Darba gaitā tika izstrādāts pētījums darba procesā izmantoto procedūru novērtēšanai, kā rezultātā noteiktas procedūru pilnveides vietas un izstrādāti priekšlikumi procesu darbības uzlabošanai. Nozīmīgākie secinājumi un priekšlikumi autores veiktā pētījuma rezultāts ir uzlabota Pārtikas un veterinārā dienesta pamatprocesu vadības sistēma. Lielākā uzmanība tika pievērsta pārtikas aprites pilnveides jomām pārtikas aprites procedūru pilnveide, darba procesu pilnveide, jo Pārtikas un veterinārā dienesta darbības specifikas un kvalitātes vadības pieeja, kā arī autores izvirzītais mērķis nosaka nepārtrauktu procesu pilnveides nepieciešamību. Trešajā darba daļā, pielietojot EFQM Izcilības modeli tika veikts PVD pašnovērtējums un identificētas PVD pamatprocesu būtiskākās pilnveides vietas, kā rezultātā veikti potenciālie izmaksu aprēķini un analīze, nosakot pilnveides rezultātā gūto ieguvumu efektivitāti. Izstrādāts procesu vadības modelis, kurš darbojas par pamatu galveno procesu novērtēšanai un parāda svarīgākos darbību posmus. Piedāvāta uzlabota procesu karte, pielietojot LEAN metodoloģijas pamatprincipus.
Keywords procesi, darbības pilnveide, kvalitātes sistēma, kvalitātes sistēmas modeļi
Keywords in English processes, performance improvement, quality system, quality system models
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 05.06.2014 10:26:18