Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids bakalaura profesionālās studijas
Studiju programmas nosaukums Visaptverošā kvalitātes vadība
Nosaukums "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Saulkalne S"
Nosaukums angļu valodā "Development of Quality Management System in the "Saulkalne S" Ltd"
Struktūrvienība 22603 RKI kvalitātes tehnoloģiju katedra
Darba vadītājs Mg.oec., Jānis Pildavs
Recenzents Dipl. darba aizsardzības vecākais speciālists Liāna Salzemniece
Anotācija Leitāns A. Kvalitātes vadības izveide SIA Saulkalne S: Bakalaura darbs / A. Leitāns, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptveroša Kvalitātes vadība. 2014. - 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 15. attēli, 8. tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24. avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 12. pielikumi. Darba mērķis ir izveidot priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 9001:2008 standartam uzņēmuma efektivitātes un klientu apmierinātības paaugstināšanai. Darba pirmajā nodaļā sniegts kvalitātes jēdziena formulējums, KVS principi un sadaļas, apskatīta KVS izveidošanas un ieviešanas teorētiskie aspekti. Darba otrajā daļā analizēts uzņēmums SIA Saulkalne S, tā struktūra, vadīšanas un plānošanas process, dots KVS sistēmas ieviešanas nepieciešamības pamatojums. Trešajā daļa aprakstīti KVS izveides un ieviešanas priekšlikumi SIA Saulkalne S, sastādīts jaunās KVS ieviešanas plāns, izskatīta finanšu efektivitāte, ieviešot KVS. Pamatojoties uz pašreizējo situāciju, nepieciešams sastādīt jaunās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānu. Plānam jāsastāv no projekta plānošanas pasākumiem, plāna realizācijas pasākumiem, ieviestās kvalitātes vadības sistēmas audita.
Atslēgas vārdi Kvalitātes vadības sistēmas izveide, KVS, Kvalitātes vadība
Atslēgas vārdi angļu valodā Total Quality Management, Development of Quality Management System
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 03.06.2014 22:50:40