Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Professional Bachelor
Title of the study programm Total Quality Management
Title in original language "Kvalitātes vadības sistēmas izveide SIA "Saulkalne S"
Title in English "Development of Quality Management System in the "Saulkalne S" Ltd"
Department 22603 Department of Quality Technology
Scientific advisor Mg.oec., Jānis Pildavs
Reviewer Dipl. darba aizsardzības vecākais speciālists Liāna Salzemniece
Abstract Leitāns A. Kvalitātes vadības izveide SIA Saulkalne S: Bakalaura darbs / A. Leitāns, J. Pildavs. Rīga: RTU IEVF RKI Kvalitātes tehnoloģiju katedra, bakalaura profesionālo studiju programma Visaptveroša Kvalitātes vadība. 2014. - 69 lpp. Bakalaura darbs rakstīts latviešu valodā, to veido ievads, trīs daļas, secinājumi un priekšlikumi. Darba apjoms ir 69 lpp., tajā iekļauti 15. attēli, 8. tabulas. Izmantotās literatūras un avotu sarakstā ietverti: 24. avoti latviešu, angļu un krievu valodā. Darbam pievienoti 12. pielikumi. Darba mērķis ir izveidot priekšlikumus kvalitātes vadības sistēmas ieviešanai atbilstoši ISO 9001:2008 standartam uzņēmuma efektivitātes un klientu apmierinātības paaugstināšanai. Darba pirmajā nodaļā sniegts kvalitātes jēdziena formulējums, KVS principi un sadaļas, apskatīta KVS izveidošanas un ieviešanas teorētiskie aspekti. Darba otrajā daļā analizēts uzņēmums SIA Saulkalne S, tā struktūra, vadīšanas un plānošanas process, dots KVS sistēmas ieviešanas nepieciešamības pamatojums. Trešajā daļa aprakstīti KVS izveides un ieviešanas priekšlikumi SIA Saulkalne S, sastādīts jaunās KVS ieviešanas plāns, izskatīta finanšu efektivitāte, ieviešot KVS. Pamatojoties uz pašreizējo situāciju, nepieciešams sastādīt jaunās kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas plānu. Plānam jāsastāv no projekta plānošanas pasākumiem, plāna realizācijas pasākumiem, ieviestās kvalitātes vadības sistēmas audita.
Keywords Kvalitātes vadības sistēmas izveide, KVS, Kvalitātes vadība
Keywords in English Total Quality Management, Development of Quality Management System
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 03.06.2014 22:50:40