Noslēguma darbu reģistrs
  
Studiju darba apraksts
Studiju veids maģistra akadēmiskās studijas
Studiju programmas nosaukums Uzņēmējdarbība un vadīšana
Nosaukums "Uzņēmumu darbības nepārtrauktības novērtēšanas modelis"
Nosaukums angļu valodā "Evaluation Pattern of Business Performance Continuity of Companies"
Struktūrvienība 22700 Uzņēmējdarbības inženierijas un vadības institūts
Darba vadītājs Irina Voronova
Recenzents Dr.oec., asoc.prof. Zoja Sundukova
Anotācija Vadoties pēc aktuālās problēmas, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšnu, tika izvirzīts sekojošs mērķis novērtēt Latvijas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu darbības nepārtrauktību un izstrādāt darbības turpināšanas vadības modeli, kas balstīts uz finanšu, vadības un analitisko procedūru kompleksa. Darba pētījuma objekts ir Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares lielākās komercsabiedrības.Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu darbības nepārtrauktības novērtēšana un vadība. Maģistra darbā tika iesaistīts novitātes elements, kura ietvaros jau esošas zinātnieku izstrādātas metodes uzņēmējdarbības nepārtrauktības novērtēšanas vadības un audita slēdziena, pamatojoties uz finanšu rādītājiem, metožu apvienošana un hierarhijas metode tiek pilnveidotas un pielāgotas attiecīgi Latvijas pārtikas mazumtirzniecības nozares tirgum. Analītiskajā daļā tika raksturota pārtikas mazumtirdzniecības nozare Lavijā. Analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, īpatsvars kopējā nozares apgrozījumā, rasksturotas attīstības tendences, noteikti riski, kas ietekmē uzņēmumu finanšu stabilitāti. Teorētiskajā daļā tika veikts uzņēmējdarbības nepārtrauktības teorētiskais pamatojums, jēdziens un būtība. Tika pētītas nepārtrauktības novērtēšanas metodes, balstoties uz faktoru izpētes, aprakstītas divas galvenās metodes uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas novērtēšanai no uzņēmuma vadības viedokļa un finānšu radītāju novērtēšanas viedokļa. Zinātniski praktiskajā daļā tika noteiktas uzņēmējdarbības novērtēšanas ietekmes faktoru grupas un faktori, kuri turpmāk tika savstarpēji novērtēti ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību. Rezultātā tika noteikts sub-faktoru nozīmīgums darbības turpināsānas modelī un neteikta uzņēmuma SIA Maxima Latvija atbilstība darbības nepārtrauktības ievērošanas principam, salīdzinot to ar ideālo scenāriju. Daļas noslēgumā tika veikti priekšlikumi SIA Maxima Latvija darbības nepārtrauktības modeļa pielietošanai un īstenošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 7 sadaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ietver 97 lapaspuses, 21 attēlus, 15 formulas un 41 tabulas.
Atslēgas vārdi Uzņēmējdarbības nepārtrauktība, darbības turpināšana, audita slēdziens
Atslēgas vārdi angļu valodā Business continuity, business continuity management, audit conclusion
Valoda lv
Gads 2014
Darba augšupielādes datums un laiks 02.06.2014 11:48:19