Graduate papers
  
Description of the graduate paper
Form of studies Master
Title of the study programm Entrepreneurship and Management
Title in original language "Uzņēmumu darbības nepārtrauktības novērtēšanas modelis"
Title in English "Evaluation Pattern of Business Performance Continuity of Companies"
Author Marina Meļakova
Department 22100 Institute of Production and Entrepreneurship
Scientific advisor Irina Voronova
Reviewer Dr.oec., asoc.prof. Zoja Sundukova
Abstract Vadoties pēc aktuālās problēmas, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšnu, tika izvirzīts sekojošs mērķis novērtēt Latvijas mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu darbības nepārtrauktību un izstrādāt darbības turpināšanas vadības modeli, kas balstīts uz finanšu, vadības un analitisko procedūru kompleksa. Darba pētījuma objekts ir Latvijas pārtikas mazumtirdzniecības nozares lielākās komercsabiedrības.Pētījuma priekšmets ir uzņēmumu darbības nepārtrauktības novērtēšana un vadība. Maģistra darbā tika iesaistīts novitātes elements, kura ietvaros jau esošas zinātnieku izstrādātas metodes uzņēmējdarbības nepārtrauktības novērtēšanas vadības un audita slēdziena, pamatojoties uz finanšu rādītājiem, metožu apvienošana un hierarhijas metode tiek pilnveidotas un pielāgotas attiecīgi Latvijas pārtikas mazumtirzniecības nozares tirgum. Analītiskajā daļā tika raksturota pārtikas mazumtirdzniecības nozare Lavijā. Analizēti uzņēmuma finanšu rādītāji, īpatsvars kopējā nozares apgrozījumā, rasksturotas attīstības tendences, noteikti riski, kas ietekmē uzņēmumu finanšu stabilitāti. Teorētiskajā daļā tika veikts uzņēmējdarbības nepārtrauktības teorētiskais pamatojums, jēdziens un būtība. Tika pētītas nepārtrauktības novērtēšanas metodes, balstoties uz faktoru izpētes, aprakstītas divas galvenās metodes uzņēmējdarbības nepārtrauktības nodrošināšanas novērtēšanai no uzņēmuma vadības viedokļa un finānšu radītāju novērtēšanas viedokļa. Zinātniski praktiskajā daļā tika noteiktas uzņēmējdarbības novērtēšanas ietekmes faktoru grupas un faktori, kuri turpmāk tika savstarpēji novērtēti ar hierarhijas analīzes metodes palīdzību. Rezultātā tika noteikts sub-faktoru nozīmīgums darbības turpināsānas modelī un neteikta uzņēmuma SIA Maxima Latvija atbilstība darbības nepārtrauktības ievērošanas principam, salīdzinot to ar ideālo scenāriju. Daļas noslēgumā tika veikti priekšlikumi SIA Maxima Latvija darbības nepārtrauktības modeļa pielietošanai un īstenošanai. Maģistra darbs sastāv no 3 daļām, 7 sadaļām, ievada, secinājumiem un priekšlikumiem. Darbs ietver 97 lapaspuses, 21 attēlus, 15 formulas un 41 tabulas.
Keywords Uzņēmējdarbības nepārtrauktība, darbības turpināšana, audita slēdziens
Keywords in English Business continuity, business continuity management, audit conclusion
Language lv
Year 2014
Date and time of uploading 02.06.2014 11:48:19